Aká je budúcnosť bývania v panelových bytových domoch?

  • 3. 11. 2008

[caption id="attachment_9623" align="alignright" width="300"]

Rozhoduje dvojtretinová väčšina

Vlastnícke právo umožňuje vlastníkovi disponovať s vecami podľa jeho slobodnej vôle a vlastného rozhodovania. Vlastníctvo bytu či nebytového priestoru v bytovom dome je však špecifické v tom, že niektoré činnosti, napríklad údržbu a opravy spoločných častí a spoločných zariadení domu, ako aj plnenia spojené s užívaním bytu (dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejných vodovodov, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu) si nemôže každý zabezpečovať individuálne. Na riadenie spoločných záležitostí všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome sa zriaďuje zo zákona správa bytového domu, ktorá môže byť buď formou zriadenia spoločenstva vlastníkov bytov alebo uzatvorením zmluvy o výkone správy s bytovým družstvom, prípadne inou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie spravovať bytový dom. Na správu jedného domu nemôžu byť dohodnuté súčasne viaceré formy správy.

Všetci vlastníci by mali však vedieť, že ak sa rozhoduje o úvere a o zabezpečení úveru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome, alebo o zmene formy výkonu správy, rozhoduje sa vždy hlasovaním na schôdzi vlastníkov, a to dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Právoplatne hlasovať nadpolovičnou väčšinou prítomných vlastníkov nie je možné ani hodinu po začatí schôdze. Za každý byt a nebytový priestor v dome má jeho vlastník či spoluvlastníci jeden hlas. Prehlasovaný majiteľ bytu alebo nebytového priestoru má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká.

Realizačnú firmu si treba dobre preveriť

Každý nový vlastník, ktorý nadobudol byt alebo nebytový priestor v dome na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu, je povinný pristúpiť k zmluve o spoločenstve. Prevodom alebo prechodom bytu alebo nebytového priestoru na nového vlastníka odstupuje doterajší jeho vlastník od zmluvy o spoločenstve, no záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú až ich usporiadaním. Nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru zaväzujú aj všetky právne úkony týkajúce sa domu, spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku vykonané pred prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Obnova bytového domu prostredníctvom odpredaja strechy má nesporne viaceré výhody, ktoré spočívajú na jednej strane v šetrení prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv vlastníkov bytov. Na druhej strane títo si nemusia zvyšovať tvorbu fondu z dôvodu bankového úveru na obnovu domu, ktorým sa zadĺžia na dlhé roky. Takisto treba upozorniť, že realizačnú firmu si treba poriadne preveriť, pričom jednou z podmienok by malo byť preukázanie dlhoročných skúseností s úspešnou realizáciou stavieb daného typu, čo by malo eliminovať negatívne vedľajšie javy počas procesu výstavby – napríklad používanie vonkajšieho stavebného výťahu, ktoré priamo znižuje kvalitu bývania súčasných vlastníkov bytového domu.

Obrázky – archív (1) a VELUX Slovensko (2, 3, 4)
Spracované z podkladov Koncept SOLTAG spoločnosti VELUX Slovensko