Cestovný ruch – mimoriadne atraktívny exportný artikel

  • 12. 10. 2008

[caption id="attachment_9688" align="alignright" width="300"]Je najvyšší čas si uvedomiť, že každý spokojný zahraničný návštevník je vlastne slovenským exportérom a súčasne prispievateľom k zvyšovaniu zamestnanosti. Nie je ľahké dosiahnuť jeho spokojnosť. Tomuto cieľu je však potrebné podriadiť všetky aktivity pri krokoch smerujúcim k opatreniam umožňujúcim štart rozvoja CR a najmä zamedziť pokračovaniu provizórnych riešení. Náprava devastácie prostredia, najmä primárnej ponuky CR na Slovensku, môže byť v ďalších obdobiach mimoriadne náročná, ak nie nemožná.

V záujme nápravy Asociácia podpory rozvoja CR Slovenska plne podporuje všetky snahy vedúce k príprave zákona, pretože z hľadiska priorít pokladá tento krok za prvoradý. Cieľom zákona je vytvorenie legislatívneho rámca na podporu rozvoja CR systémovým spôsobom, nielen z hľadiska kompetencií orgánov štátnej správy a samosprávy, ale takisto zapojenia relevantných podnikateľských subjektov vo všetkých regiónoch štátu.

Text zákona pripravovaného členmi asociácie prihliada aj na historický vývoj tohto rezortu na území Česko-Slovenska a Slovenska, ako aj na nové trendy a skutočnosti ovplyvňujúce CR na Slovensku a v krajinách s rozvinutým CR v Európe i vo svete. Implementáciou Zákona o CR do praxe sa vytvoria predpoklady na racionálne posudzovanie a efektívne a flexibilné rozhodovanie o zameraní a rozsahu výstavby vo Vysokých Tatrách, a to v kontexte rozvoja CR na celom Slovensku.

Autor je predsedom občianskeho združenia Asociácia podpory rozvoja cestovného ruchu Slovenska so sídlom v Bratislave.

Obrázky – archív