Fenomén PPP – medzinárodné skúsenosti a Slovensko

  • 24. 11. 2008

[caption id="attachment_9560" align="alignright" width="202"]

Identifikácia právnych rizík

Posudzovaním miery alokovaného rizika v rámci PPP projektov uzavrel záverečný panel príspevkov Dušan Kozovský z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Osobitne poukázal na stupeň finančnej páky, ktorý je dôležitým rizikovým faktorom zo strany súkromného sektora a vplyv alokovaného rizika na spoločenskú hodnotu PPP projektu. V súvislosti s prípravou kvalitnej koncesnej zmluvy vyvstáva potreba hĺbkovej analýzy obchodno-právnych, správno-právnych, finančno-právnych, trestno-právnych aspektov PPP v súvislosti s identifikáciou právnych rizík.

Seminár spojený s diskusiou bol určený manažérom a zástupcom developerských, stavebno-investičných a správcovských spoločností, predstaviteľom akademického sektora, bankovníctva, priemyslu, štátnej správy, ako aj širokej odbornej verejnosti. Diskusiu rozprúdili predovšetkým otázky ohľadom stanovenia kritérií hodnotenia PPP projektov zo strany MF SR, úspešnosti projektov PPP ako nástroja a prognóz rozvoja PPP na regionálnej úrovni, ktoré nespadajú iba do oblasti dopravnej infraštruktúry.

Partnermi seminára boli INGOS, a.s. a EUROVIA – Cesty, a.s. Viac informácií nájdete na www.stavebne-forum.sk/events2008.