Kataster nehnuteľností

  • 16. 5. 2007

[caption id="attachment_10077" align="alignright" width="300"]Pre veľkú zaťaženosť katastrálnych pracovísk boli výrazne utlmené úlohy na obnove katastrálneho operátu novým mapovaním a to i napriek tomu, že 50% katastrálnych máp je starých 120 až 150 rokov. Revízie údajov katastra, ktoré by sa podľa zákona mali vykonávať spravidla v päťročných cykloch, sa vykonávajú obmedzene (cca 10% reálnej potreby). Rovnako zaostáva tvorba vektorovej katastrálnej mapy, ktorá je výsledkom vizualizácie digitálnej katastrálnej mapy a následne uložená na pamäťovom počítačovom médiu. Tieto skutočnosti majú negatívny dopad najmä na technickú kvalitu katastrálnych máp a celého súboru geodetických i popisných informácií katastra nehnuteľností. Logickým dôsledkom takto vynútenej praxe je zdĺhavé poskytovanie informácií z katastra nehnuteľností a nežiadúco vysoký počet konaní na opravu chýb v katastri, ktoré je svojim postupom náročné a môže generovať nárast súdnych sporov o určenie vlastníctva.

Časopis Stavebné fórum.sk organizuje diskusné stretnutie dňa 30.5.2007 v Art Hoteli William, Laurinská 17, Bratislava na tému Kataster nehnuteľností. Diskusiu bude moderovať Ivana Zemková (Správa katastra Myjava).

Program:

  • Právne vzťahy k nehnuteľnostiam a ich zápis do katastra
  • Legislatívne zmeny súvisiace s novým stavebným zákonom; novela katastrálneho zákona
  • Právny význam zápisu v katastri nehnuteľností
  • Najčastejšie chyby pri zápise do katastra
  • Technický rozvoj katastra
  • Právny režim nebytových priestorov – garáží pri výstavbe a zápise do katastra

Registrácia 13:30–14:00 hod.
Diskusia 14:00–16:00 hod.

Informácie o programe a on-line registračný formulár nájdete tu.