Novely zákonov prínosom v účtovnej i daňovej oblasti

  • 6. 4. 2009

[caption id="attachment_9206" align="alignright" width="300"] Zmena tohto ustanovenia umožňuje hmotný majetok rozložiť na jednotlivé komponenty, ak je vstupná cena každej jednotlivej časti vyššia ako 1700 EUR. Musia byť pritom zabezpečené technické a hodnotové údaje o každej oddeliteľnej súčasti. Podľa znenia novely zákona je možné pri budovách odčleniť len tie jednotlivé časti, ktoré sú uvedené v prílohe číslo 1. Zákona o dani z príjmov, ako napríklad klimatizácie, pohyblivé schody, rozvody počítačových sietí atď. Pri odpisovaní sa jednotlivé súčasti zaradia do rovnakej odpisovej skupiny, do akej by sa zaradil celý majetok s výnimkou oddeliteľných súčastí budov a stavieb, kde sa rešpektuje zaradenie podľa prílohy číslo 1 Zákona o dani z príjmu.

Fiškálna skupina DPH

V oblasti DPH sa zaviedli nové ustanovenia, ktoré zavádzajú možnosť vytvorenia tzv. skupiny DPH. Ide o spoločnú registráciu viacerých zdaniteľných osôb, ktoré sa považujú za jedného samostatného platiteľa DPH. Musí však ísť o firmy, ktoré sú finančne, ekonomicky i organizačne prepojené.

Výhodou skupinových registrácií je, že dodania tovarov a služieb medzi členmi skupiny sa považujú na účely DPH za „vnútropodnikové dodania“ v rámci jednej osoby. Na tomto základe tak faktúry medzi osobami v rámci skupiny nebudú vystavované s DPH, čím sa výrazne uľahčí systém prefakturácie nákladov medzi členmi skupiny. Odstránia sa aj praktické problémy v súčasnosti, kde pri prefakturácii medzi prepojenými osobami musela jedna časť reťazca DPH odviesť a druhej strane mohol vzniknúť nadmerný odpočet, ktorý si daná osoba započítala s daňovou povinnosťou v nasledujúcom zdaňovacom období alebo jej správca dane vráti po podaní druhého daňového priznania s nadmerným odpočtom.

Skupina bude úsporou aj pre tie spoločnosti, ktoré si nemôžu odpočítať DPH v plnej výške, lebo si ju krátia koeficientom. Napríklad fakturácia dcérskej spoločnosti svojej matke banke, pri ktorej by si pri neuplatnení inštitútu skupiny DPH musela dcérska spoločnosť uplatniť DPH na výstupe a banka by nárok na odpočet DPH krátila svojim koeficientom.

Nájom nehnuteľností

S účinnosťou od 1. apríla 2009 umožňuje slovenský Zákon o DPH právo voľby prenajímateľovi uplatniť DPH aj voči nájomcom, ktorí nie sú platiteľmi, ale zdaniteľnými osobami. Je otázne, do akej miery túto možnosť prenajímatelia využijú, pretože v konečnom dôsledku by uplatnenie DPH pre neplatiteľa znamenalo zvýšenie ceny nájmu. Na strane prenajímateľa by uplatnenie DPH pri nájme zdaniteľným osobám – neplatiteľom DPH viedlo k možnosti vyhnúť sa výpočtu koeficientu.

Ilustračné foto – archív SF / zilina-gallery.sk

(© Pôvodný príspevok – redakčne upravený)
Autor pracuje od roku 2006 ako senior tax consultant v spoločnosti accace, ktorá sa orientuje na poradenstvo v oblasti daní a účtovníctva. Jeho špecializáciou sú transakčné operácie v stavebných spoločnostiach aktívnych v medzinárodnom prostredí.