Rezidenčný trh súčasnosti a recepty na reštartovanie predaja

  • 23. 3. 2010

V časoch, keď sa stretávame s klesajúcim záujmom o kúpu rezidenčných nehnuteľností, je nevyhnutné venovať maximálnu pozornosť správnemu nastaveniu marketingového procesu. Predpokladaný vývoj developmentu, zmena prístupu ku klientom a podpora predajných cieľov – také boli témy diskusného stretnutia, ktoré pod názvom „Pri definovaní budúceho vývoja developmentu je potrebné vychádzať z minulosti a z podstaty mestotvorby,“ podotýka Michal Šourek zo spoločnosti MSG holding a dodáva: „Mestá vznikajú a rozvíjajú sa ako projekt spolužitia, čo sa však mení v čase, je zadávateľ projektu.“ Pri príprave úspešných projektov je dnes podľa neho potrebné uplatniť nové prístupy vychádzajúce z minulosti, ale nie tej krátkodobej, ktorá bola ovplyvnená realitným boomom.

Súčasné pôsobenie developerov nie je vnímané s uspokojivou prevahou kladných hodnotení a navyše správa miest cíti potrebu ich komplexného rozvoja, pripomína Šourek. Pre budúcnosť je dôležité, aby jednotlivé mestá vytvorili stratégiu svojho rozvoja, ktorá bude predchádzať územnoplánovaciemu procesu a developovanie územia bude v súlade s ňou. Príkladom môžu byť svetové mestá Singapur, Brisbane či Bilbao, ktoré svoju stratégiu už napĺňajú a v nej koordinujú spoluprácu verejného a súkromného sektora.

Trh nehnuteľností zmenil svoju charakteristiku a stal trhom zákazníka. Rozhodujúcimi faktormi úspešnosti projektu sú preto kvalita a emócie. „Základom by mali byť každodenné pozitívne emócie, nakoľko bývanie nie je záležitosťou tehál a betónu,“ zdôrazňuje Šourek. Detailne pripravené dispozície bytu v zodpovedajúcej lokalite a ponúkajúce každodenné zážitky je to, čo môže developer v dnešnej dobe ponúknuť v záujme úspešnosti projektu.

Kľúčom transparentnosť služieb a dodržiavanie termínov

„Na našom projekte sme celým marketingovým procesom prešli v jednom subjekte ako iniciátor, architekt, developer, investor, stavebný a technický dozor,“ uviedol Miroslav Marynčák zo spoločnosti Global Group na margo košického polyfunkčného projektu Cassovar. Pri zostavovaní marketingovej stratégie bolo treba prihliadať na špecifiká trhu východoslovenskej metropoly. Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré pri tom zohľadnili, zaraďuje lokalitu, štandard, ekvitu a úverové podmienky pre klienta, transparentnosť služby, plnenie termínov, referencie developera a osobitosť projektu.

Pri štandarde projektu kládli dôraz na všetky prvky – od urbanistickej úrovne, architektonického výrazu, technického vybavenia až po použité materiály. „Je nevyhnutné hovoriť o štandardoch prierezovo,“ apeluje Marynčák. Spoločnosť sa rozhodla realizovať predaj formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, čím ponúkla klientovi v prípade, že by finálny projekt nezodpovedal jeho predstavám, možnosť odstúpiť. Ako Marynčák spresnil, boli aj klienti, ktorí ju využili.

Ako veľmi podstatný faktor prístupu voči klientom považuje transparentnosť služieb, včasnú komunikáciu a rovnako dodržiavanie termínov. Z tohto dôvodu si dali záležať na vierohodných vizualizáciách a o priebehu výstavby klientov priebežne informovali. Autori v tomto projekte ponúkli variabilitu formou voľnej dispozície bytu, ktorú im umožnil konštrukčný systém stavby. Klienti túto možnosť uvítali, dodal Marynčák. V oblasti predaja zaznamenali trištvrte roka trvajúce obdobie stagnácie, dnes sa konečne opätovne štartuje.

Hlavným partnerom diskusného stretnutia bola spoločnosť MS architekti, s.r.o. a partnerom spoločnosť SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o.

Foto – Global Group
1, 2 – polyfunkčný projekt Cassovar v Košiciach