Ako si spoľahlivo preveriť svojho obchodného partnera

  • 26. 5. 2010

[caption id="attachment_8324" align="alignright" width="300"]Ako si spoľahlivo preveriť svojho obchodného partnera[/caption]

Dôsledné preverenie si svojho obchodného partnera predstavuje prvý dôležitý krok na zvládnutie svojich pohľadávok. Veľmi veľa informácii možno získať – hoci dosť prácne – na internete. Základným ukazovateľom je obchodný register, kde si treba všimnúť predovšetkým vlastnícku štruktúru, či sa často nemení, a tiež adresu sídla spoločnosti. Ak sa napríklad sídlo spoločnosti mení každé 3 – 4 mesiace, je to znak, že firma sa sťahuje príliš často pravdepodobne z dôvodu nezaplateného nájmu. Tiež je dobré skontrolovať si, či má firma živnostenské oprávnenie v tom odbore, ktorý vykonáva.

Poisťovne, daňový úrad, obchodný register, vestník

Veľmi dobrým nástrojom býva tiež preveriť si podľa obchodného registra, koľko firiem vlastnia majitelia danej spoločnosti, ktorá s má s vami začať obchodovať. Pokiaľ ich vlastnia viac, je dobré si pozrieť aj iné spoločnosti, v ktorých pôsobia, aby ste sa vyvarovali takej, ktorá je len papierová a nevlastní žiaden majetok. Samozrejme, môže sa stať, že nejaká sieť spoločností vlastní „X“ s.r.o., pokiaľ sú však členmi takejto často nadnárodnej siete, skôr to svedčí o ich dobrej bonite.

Druhým aspektom sú zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa a daňový úrad. Tieto inštitúcie pravidelne zobrazujú na internete zoznamy svojich dlžníkov. V praxi to znamená, že ak tam svojho potenciálneho zákazníka nájdete, s takýmto odberateľom sa odporúča obchodovať len v hotovostnom alebo predfaktúrnom režime. V žiadnom prípade by nemal dostať tovar na faktúru, pokiaľ jeho dodávateľovi dostatočne hodnoverne nepredloží podklady, že je platobne schopný.

Tieto zoznamy sú dobré, ale majú aj svoje zjavné nevýhody. Neevidujú dlžné sumy v súkromnom sektore ani historické záznamy o dlhoch (napríklad daňový úrad zverejňuje dlžníkov raz ročne). Treba si uvedomiť, že neplatenie odvodov a daní je v SR trestným činom, a keď niekto neplatí odvody, je aj vysoká pravdepodobnosť, že nezaplatí ani za dodaný tovar alebo služby.

Tretia návšteva by mala smerovať na Obchodný vestník, kde sa dá preveriť, či na spoločnosť nebol vyhlásený konkurz, likvidácia alebo reštrukturalizácia. Vyhľadávanie v obchodnom vestníku je síce trochu zložitejšie, vyžaduje trochu praxe, ale inak je to veľmi užitočný nástroj.

Výhody používania externej databázy

Najdôležitejšia je ale nepochybne osobná návšteva u potenciálneho klienta. Prax hovorí, že sa ňou získa subjektívny názor na odberateľa, ktorý pomôže overiť sídlo firmy. Taktiež zistiť, či uvedená firma sa dá zaradiť ku garážovým firmám alebo je to veľká firma s vlastným sídlom. Existujú tiež Office hostingové spoločnosti, ktoré si prenajímajú sídlo, ale reálne podnikanie vykonávajú na inej adrese alebo dokonca z iného štátu.

Tým, samozrejme, nemožno povedať, že so spoločnosťami, ktoré majú iné než bežné sídlo s bežnými kancelárskymi priestormi netreba obchodovať, no je určite nevyhnutné vyžiadať si dodatočnú formu zábezpeky pri obchodovaní. Pri následnom vymáhaní pohľadávok sa potom získava lepšia pozícia a väčšia šanca uplatniť si svoju pohľadávku.

Získavanie týchto informácii je časovo dosť náročné a zdĺhavé. Ak sa má preveriť 100 zákazníkov mesačne, treba mať na to vytvorený systém a vhodného pracovníka. Našťastie, existuje niekoľko finančne nenáročných kvalitných produktov určených na preverenie firiem. Z overených spomeňme napríklad www.scb.sk, www.creditinfo.sk alebo našu spoločnú databáza www.zoznamdlznikov.sk.

V čom sú výhody použitia externého zdroja informácii? Všetky dostupné informácie na jednom mieste, neskutočná úspora času a tiež evidencia dlhov zo súkromného sektora. Niektoré databázy obsahujú tiež informácie o záložných právach, nehnuteľnostiach alebo o prepojeniach určitých firiem. Dôležitým aspektom sú tiež historické záznamy o dlhoch a tiež aktuálnosť poskytnutých informácii.

Elektronický systém – najlepší spôsob sledovania odberateľov

Ruka v ruke s produktom preverenia spoločnosti je aj jej následný monitoring. Množstvo komerčných produktov pomôže sledovať klientsku databázu. Je to dobré najmä z pozície sledovania konkurzov a likvidácii, ale rovnako z pozície sledovania bonity danej spoločnosti. Nie je nič horšie, ak si veriteľ nestihne prihlásiť pohľadávku do reštrukturalizácie alebo konkurzu. Preto je dobré mať takýto elektronický systém, v ktorom budú navedené všetky IČO a ktorý bude podnikateľa notifikovať o všetkých zmenách v spoločnosti.

Cena za takúto službu sa pohybuje spravidla na úrovni okolo 300 – 400 € ročne bez DPH. Keď si však spoločnosť vykalkuluje, koľko financií jej môže takýto systém ušetriť, tak zistí, že ide o zanedbateľnú položku. Lepší spôsob ako sledovať všetky zmeny u všetkých odberateľov totiž neexistuje, pokiaľ to isté nerobí nejaký zamestnanec non stop a nie je to jeho pracovnou náplňou. Keď si ale spočítame cenu jeho práce a náklady na jeho prácu, tak uvedená čiastka je skutočne neporovnateľná.

Avšak ani od takýchto databáz nemožno čakať vždy zázraky, má to byť len pomocný nástroj pri rozhodovaní, ktorému sa prikladá 85-percentný praktický význam. Spoľahlivým preverením odberateľa zvládol dodávateľ iba prvý krok k dobrej prevencii v oblasti pohľadávok.

Autor je konateľom spoločnosti exekučná s.r.o. (www.exekucna.sk)