Bratislave radili fínski odborníci

  • 8. 2. 2016

[caption id="attachment_6471" align="alignright" width="300"]Bratislave radili fínski odborníci[/caption]

V priestoroch Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy sa 3. februára, za účasti vedenia mesta a zahraničných expertov, konal medzinárodný workshop s názvom Smart City Bratislava. Cieľom workshopu bolo získanie informácií a praktických poznatkov zo severských štátov v oblasti tzv. smart riešení. Predmetom workshopu bolo tiež prehodnotiť strategické smerovanie mesta Bratislavy v nadväznosti na danú problematiku.

„Bratislava ako hlavné mesto musí byť schopná poskytovať svojim obyvateľom a návštevníkom mesta lepšie a efektívnejšie služby. Musí sa vedieť vyrovnať s výzvami globalizovaného a dynamického sveta, ako aj s tými, ktorým sa dlhodobo venovala menšia pozornosť. Moderné mestá zvyšujú svoju prosperitu využívaním informácií na kvalitné rozhodovanie, predvídaním problémov na ich proaktívne riešenie či koordináciou svojich zdrojov na zefektívnenie činností,“ povedal v úvode poradca primátora Milan Ježovica. „Nové programovacie obdobie 2014–2020 je príležitosťou pre Bratislavu otvoriť diskusiu o budúcnosti mesta a jeho ďalšom napredovaní,“ doplnil Ježovica.

Rozvoj koncepcie pre Bratislavu ako Smart City vidia fínski odborníci v budovaní inteligentného mesta, ktoré je rozumné, technologicky vyspelé a znamená tiež zmenu prístupu k životu v meste. Predpokladom úspešného rozvoja koncepcie Bratislava Smart City je podľa fínskych odborníkov jasne zadefinovaná vízia a stratégia rozvoja zohľadňujúca lokálne potreby, správne nastavenie politík a opatrení. Tie si budú vyžadovať prerozdelenie a definovanie nových kompetencií v rámci mesta. Inteligentné mesto v prvom rade spočíva v komunikácii mesta s ľuďmi, s cieľom zapojiť ich do správy mesta a zmeniť ich návyky (napr. cestovanie autom). Pre hlavné mesto je preto kľúčové vytvorenie vhodnej platformy spolupráce: interne na úrovni Magistrátu, ako aj s externým prostredím. Nepochybne dôležitým aspektom rozvoja inteligentného mesta je mobilizovanie finančných zdrojov a ich čerpanie v prospech rozvoja „hard“ a „soft“ infraštruktúry. Podľa konzultanta Santtu Hulkkonena rozvoj mesta môže začať zapájaním sa do európskych dotačných programov a vytváraním prvých pilotných demoprojektov.

Janne Hietaniemi vo svojej prezentácii spomenul príklad fínskeho mesta Oulu, ktoré sa stalo priekopníkom v oblasti „smart cities“. Podľa klasifikácie ICF (Intelligent Community Forum) sa Oulu v rokoch 2012 a 2013 umiestnilo medzi TOP 7 najinteligentnejšími mestami na svete. Medzi kľúčové faktory úspechu uviedol schopnosť zhodnotiť inovácie, podnikanie a služby v prospech celej spoločnosti. Obyvatelia mesta zohrali kľúčovú úlohu v tomto rozvoji. Výhodou mesta je proaktívna a pružná schopnosť reagovať na spoločenské a globálne výzvy. Mesto má dlhoročnú tradíciu spolupráce medzi vedeckými inštitúciami, podnikateľmi, verejným sektorom ako aj nadšenými a inovatívnymi jednotlivcami. Medzinárodný workshop bol organizovaný pod záštitou Fínskeho veľvyslanectva v Prahe, v spolupráci s Oddelením stratégie a projektov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosťou Solved.