Európsky pakt o mestskej agende

  • 1. 6. 2016

[caption id="attachment_6352" align="alignright" width="291"]Európsky pakt o mestskej agende[/caption]

Pakt o mestskej agende, ktorý ministri členských krajín EÚ prijali 30. mája v Amsterdame, môže priniesť skutočný pokrok pri riešení životne dôležitých výziev, ako je kvalita vzduchu, začleňovanie migrantov, bývanie a chudoba v mestách. Treba ho však začať uplatňovať v praxi a prijať ako dlhodobý záväzok na všetkých úrovniach riadenia. Toto bol odkaz zástupcov na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ zastúpených na fóre, ktoré zorganizoval Európsky výbor regiónov (VR).

Na Fóre o mestskej agende EÚ, ktoré zorganizoval VR v spolupráci so Združením holandských obcí, Združením provincií Holandska, mestom Amsterdam a provinciou Noord-Holland, regióny EÚ a zástupcovia miest privítali začiatok realizácie mestskej agendy EÚ ako dlho očakávaný výsledok.

„Mestská agenda EÚ je skutočným míľnikom pre Európu, na ktorú sme čakali viac ako desať rokov. Začlenením dôležitých právnych predpisov EÚ a zapojením všetkých úrovní riadenia môžu zákony a politiky lepšie uspokojiť skutočné potreby našich neustále sa rozrastajúcich miest. Mestská agenda EÚ poukazuje na to, že EÚ je odhodlaná vytvárať lepšie, nie početnejšie predpisy. Zatiaľ však ešte nie sme v cieli, stojíme na úplnom začiatku a úspech agendy bude závisieť od trvalého odhodlania všetkých rozhodujúcich predstaviteľov vrátane inštitúcií EÚ, členských štátov, miest a regiónov,“ uviedol Markku Markkula, predseda Európskeho výboru regiónov.

„Mestá sú zdrojom a zároveň riešením ekonomických, environmentálnych a sociálnych výziev. Ak chceme dosiahnuť ciele stanovené v stratégii Európa 2020, je nevyhnutné, aby politiky EÚ lepšie zohľadňovali potreby miest. Preto vítam spustenie mestskej agendy EÚ, ktoré chápem ako uznanie rastúceho významu miest v živote občanov EÚ. Definovanie výziev, ktorým mestá a ich obyvatelia čelia, je však len prvý krok a príklad Bratislavy ukazuje, že na to, aby mestá boli schopné výzvy plnohodnotne riešiť, je často potrebné posilnenie ich statusu v prípade hlavných miest, kompetencií a financovania. Verím, že mestská agenda EÚ, založená na systéme širokých partnerstiev, otvorí diskusiu aj o tejto otázke," uviedol na rokovaní v Amsterdame primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Primátor zároveň dodal: „V prípade Bratislavy je tak naša úloha jasná. Ak chceme plniť úlohy, ktoré občania od moderného hlavného mesta očakávajú, musíme zmeniť naše financovanie a posilniť kompetencie a status mesta. S týmto cieľom som do úradu nastúpil. Riešiť problémy nášho mesta a dosiahnuť, aby sa Bratislava rozvíjala ako moderné a dynamické mesto, aby sa Bratislavčanom v Bratislave dobre žilo.“

„V priebehu histórie boli mestá motormi pre rast a arénami pre európsku sociálnu, hospodársku a kultúrnu inováciu. Ich občania sú jadrom veľkého potenciálu Európy. Pri implementácii mestskej agendy by preto záujmy a spoluúčasť našich občanov mali byť stredobodom pozornosti,“ povedal primátor Amsterdamu Eberhard van der Laan.

Mestská agenda EÚ vznikla s cieľom zapojiť miestne a regionálne orgány do prípravy politík EÚ, ako aj vnútroštátnych politík, aby sa zvýšila ich účinnosť. Mestská agenda umožní, aby miestne a regionálne orgány mohli pracovať v súčinnosti s EÚ a vnútroštátnymi inštitúciami na rozvoji akčných plánov, ktoré budú reagovať na hlavné problémy v mestách, ako je kvalita vzduchu, začleňovanie migrantov, chudoba v mestách a bývanie. Návrhy umožnia, aby sa na rôznych úrovniach riadenia začali realizovať spoločné iniciatívy, ktorých cieľom bude vypracovať nové právne predpisy a zlepšiť platné predpisy EÚ. Výbor regiónov tak od začiatku podporoval úsilie holandského predsedníctva a počas posledných mesiacov sa snažil zabezpečiť, aby Amsterdamský pakt lepšie zodpovedal potrebám občanov.

Miestni predstavitelia tiež ocenili skutočnosť, že Európska komisia vytvorila jednotné kontaktné miesto s cieľom podporiť miestne a regionálne orgány, pokiaľ ide o politiky a nástroje EÚ pre mestá ako dôležitý krok, ktorý podporuje prístup miest k financovaniu, ako aj mapovaniu súčasných príležitostí a koordinácii potrieb.

Európsky výbor regiónov

Európsky výbor regiónov (EVR) je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 28 členských štátov. Bol vytvorený v roku 1994 v nadväznosti na podpísanie Maastrichtskej zmluvy a jeho poslaním je zapájať miestne a regionálne samosprávy do rozhodovacieho procesu EÚ a informovať ich o politikách EÚ. Európsky parlament, Rada a Európska komisia konzultujú s EVR v politických oblastiach, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Každý z 350 členov a 350 náhradníkov musí mať volebný mandát alebo politickú zodpovednosť voči volenému zhromaždeniu vo svojom regióne alebo meste, aby mohol zasadať v Európskom výbore regiónov.