Hlavné mesto vyhlasuje verejnú súťaž na revitalizáciu Námestia slobody

  • 6. 9. 2017

[caption id="attachment_207" align="alignright" width="300"]Hlavné mesto vyhlasuje verejnú súťaž na revitalizáciu Námestia slobody[/caption]

Hlavné mesto SR Bratislava 7. 9. 2017 začína druhú etapu revitalizácie Námestia slobody a to vyhlásením verejnej súťaže na finálnu podobu Námestia slobody. Aj druhá etapa revitalizácie bude prebiehať v spolupráci s občianskym združením Dobré m(i)esto, založeným Nadáciou HB Reavis a s mestskou časťou Staré Mesto. Prvá fáza revitalizácie, zameraná na vyčistenie námestia, základné estetické úpravy, zvýšenie bezpečnosti návštevníkov námestia a výsadbu okrasných rastlín, prebehla počas letných mesiacov. Vyhlásením verejnej súťaže začína druhá fáza, ktorej realizácia bude prebiehať v roku 2018.

„Podarilo sa nám uviesť námestie do stavu, ktorý neohrozuje bezpečnosť návštevníkov a zvyšuje jeho estetickú úroveň. To je však minimum, ktoré bolo potrebné urobiť. Vstupujeme do ďalšej fázy a ja verím, že výsledkom súťaže budú kvalitné invenčné návrhy, ktoré vrátia život na najväčšie námestie v Bratislave,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „V prvej etape sme zrealizovali úpravu zelene a prípravné práce zamerané na čistotu, bezpečnosť, ktoré boli ukončené koncom leta. Zároveň sme prijali aj opatrenia, ktoré by mali eliminovať vandalizmus či opätovné znečistenie grafitmi,“ dodal primátor.

Do ideovej súťaže na revitalizáciu námestia sa budú môcť zapojiť architekti a krajinní architekti zo Slovenska i zahraničia. Cieľom je získať invenčnú koncepciu revitalizácie Námestia, pričom výsledkom by mali byť nápady a nové myšlienky pre Námestie, ktoré by posilnili existujúce hodnoty námestia. Zároveň by malo v budúcnosti námestie plniť všetky atribúty kladené na súčasný verejný priestor: bezbariérovať, bezpečnosť a udržateľnosť nákladov z hľadiska realizácie i údržby.

V súlade s aktuálnymi stratégiami mesta je nevyhnutné vytvoriť optimálne podmienky pre užívanie Námestia z hľadiska jeho mikroklímy, zelene a hospodárenia so zrážkovou vodou. Len tak je možné dosiahnuť atraktívne a kvalitné mestské prostredie pre celé spektrum sociálnych a vekových skupín užívateľov a námestie sa stane opätovne príjemným priestorom na oddych a rekreáciu. Výsledkom súťaže bude koncept budúceho riešenia Námestia slobody, ktorý bude následne rozpracovaný do realizačného projektu, podľa ktorého sa bude revitalizácia budúci rok realizovať.

Porotu tvoria architekti, krajinní architekti, zástupca pôvodných autorov ako aj partnerov hlavného mesta v tomto projekte.

Občianske združenie Dobré m(i)esto, založené Nadáciou HB Reavis, pomáha v celom procese revitalizácie. Podporí revitalizáciu aj odmeňovanie víťazov. Tri najlepšie návrhy budú ocenené v nasledovných hodnotách:

  1. Cena EUR 12.000,–
  2. Cena EUR 8.000,–
  3. Cena EUR 5.000,–

„V prvej fáze sme našim partnerom pomohli s prípravou všetkých potrebných podkladov pre zmapovanie územia. Pomoc sme poskytli pri výkone sanačných aktivít a samozrejme verejnú súťaž sme podporili finančným príspevkom na odmenu najlepších architektonických riešení. Bolo napríklad potrebné realizovať prieskum podložia, polohopis, výškopis, audit stavu fontány, kanalizácie a podobne. V celkovej hodnote tak ako hlavný partner projektu podporíme revitalizáciu námestia sumou 500 tisíc EUR a pomôžeme aj s fundraisingom ďalších finančných a nefinančných zdrojov,“ uviedol Jakub Gossányi, Head of Development HB Reavis Slovakia.

„Očakávania na budúcu podobu Námestia slobody sú veľké. Priestor v stave, v akom je dnes, najmä s nefunkčnou fontánou, ktorá je jeho symbolom, zďaleka nespĺňa súčasné požiadavky na verejný priestor. Jednou z myšlienok vyhlasovateľa je aj v zmysle „slobody“ v názve námestia ako reflexie politickej zmeny po roku 1989, oslobodiť priestor námestia od bariér a sprístupniť jeho plochy a prvky užívateľom,“ dodáva hlavná architektka mesta a odborný garant súťaže Ingrid Konrad.

Šúťaž bude zajtra 7.9.2017 vyhlásená ako ideová architektonicko-urbanistická súťaž na revitalizáciu Námestia slobody na portáli hlavného mesta pod www.bratislava.sk a www.sutaznamestieslobody.bratislava.sk. a na portáli Slovenskej komory architektov.