IUR k novému stavebnému zákonu

  • 10. 5. 2021

V medzirezortnom pripomienkovom konaní boli zverejnené návrhy zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Na novú legislatívu už netrpezlivo čakajú nie len stavebníci a odborná verejnosť, ale dá sa povedať, že celá spoločnosť. Do 25. júna je možné zverejnené návrhy pripomienkovať. Návrhy je potrebné podrobne si preštudovať, tak, aby pripomienky pomohli urobiť nové zákony čo najkvalitnejšie.

V tomto momente chceme upozorniť len na jednu zásadnú zmenu ktorú zákon o výstavbe prináša - zásadné zvýšenie poplatkov za povolenie stavby.

Rozumieme, že dnešné poplatky sú relatívne nízke. V minulosti vznikli ako čiastočná kompenzácia nákladov obci spojených so stavebnými a inými konaniami, lebo štát tieto činnosti dlhodobo podfinancovával. Pre ilustráciu:

Poplatok za územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre RD spolu: 90,-€

Poplatok za územné rozhodnutie a stavebné povolenie bytového domu spolu: 250 €

Najdrahší poplatok za územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre ostatné stavby v cene nad 10 mil. €:   1100,- €

Nový návrh znie:

  • 1,25 % zo stavebných nákladov.
  • Ak náklady na výstavbu menšieho RD sú len 100 000, €, potom poplatok bude 1 250 €.
  • Pri bytovke s investičnými nákladmi 5 mil. € bude poplatok 62 500 €.
  • „Iná stavba v cene 10 mil. € bude musieť zaplatiť poplatok vo výške 125 000 €“

Toto už sú poplatky, ktoré pocíti každý. Môže to znamenať ďalší rast cien bytov a tým aj ďalšie znižovanie dostupnosti bývania. „Plne si uvedomujeme možné benefity, ktorý nový stavebný zákon prinesie po skončení prechodného obdobia  tak stavebníkom, ako aj štátu. Stavebníctvo samotné predstavuje výrazný podiel na HDP, je významným zamestnávateľom, ale aj tvorcom životného prostredia v mestách a obciach. Funkčné územné plánovanie a kvalitné procesy povoľovania stavieb sú prínosom aj pre štát a samosprávy. Ako uvádzam nižšie, kvalitná regulácia prináša aj vyššie príjmy pre štát, preto by jej finančné náklady nemal znášať len stavebník,“ hovorí Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja.

Prečo považujeme radikálne zvýšenie poplatku za stavebné povolenia za nesprávne

1 - Konkurencie schopnosť Slovenska

V doložke vplyvov predkladatelia zákona uvádzajú pozitívny vplyv na konkurencie schopnosť Slovenska. Žiaľ, nemôžeme vo všetkom súhlasiť.

Rebríček Doing business sleduje v oblasti výstavby štyri indikátory. Skrátenie povoľovania stavby síce posunie Slovensko pri jednom čiastkovom indikátory vpred, ale pri poplatkoch (aj s ohľadom na poplatok za rozvoj ktorý zatiaľ rebríček Doing business nezachytil), môžeme predpokladať výrazný posun vzad. Celkový ranking sa počíta ako priemer štyroch indikátorov. Pri existencii poplatku za rozvoj a jeho zohľadnení v rebríčku bude dopad neutrálny, nakoľko s poplatkom za rozvoj (ktorého podiel na cene referenčnej budovy je v prípade obce Ivanka pri Dunaji 6,13 %) a nezanedbateľným poplatkom za stavebné povolenie sa Slovensko dostane v rebríčku „cost“ na predposledné miesto v rebríčku pri indikátore cena.

Zároveň je potrebné uviesť, že náklady na samotné stavebné povolenie a kolaudáciu predstavujú v susedných krajinách výrazne nižšie sumy ako navrhovaný poplatok, čo bude mať tiež negatívny vplyv na konkurencieschopnosť krajiny.

Krajina                 všetky poplatky (%)               z toho SP*

Maďarsko                   0,6 %                                      0,12 %

Poľsko                       0,3 %                                       0,045 %

Rakúsko                     1,1 %                                      0,016 %

__________________________________________________________________

*) ekvivalent územného, stavebného povolenia a kolaudačné rozhodnutie spolu

Poplatky za vydanie stavebného povolenia s v susedných uvedených krajinách na úrovni rozsahu rádovo nižšom ako navrhovaný poplatok.

„S výraznejším nárastom poplatku za vydanie stavebného povolenia (oproti súčasnému stavu) môžeme súhlasiť len v súbehu s rovnocenným znížením poplatku za rozvoj, tak, aby nedošlo k ďalšiemu, už dnes vysokému, finančnému zaťažovaniu novej výstavby - vrátane nových bytov“ pripomína Suchánek.

2 – Nezahrnutie pozitívnych vplyvov a väčších príjmov pre štát v doložke vplyvov

Rádovo vyššie poplatky za povoľovanie výstavby nie sú nutné, štát totiž novou legislatívou získa výrazne viac inde.

- Doložka vplyvov neobsahuje pozitívne vplyvy zrýchlenia povoľovacích procesov na príjmy a výdavky štátneho rozpočtu. Skrátenie povoľovacieho procesu umožní skoršiu realizáciu verejných investícií aj tým aj úsporu vyplývajúcu z medziročného rastu cien stavebnej produkcie

- Zrýchlenie výstavby realizovanej verejným sektorom zároveň prinesie úsporu z digitalizácie, ktorá bola vyčíslená len pre súkromný sektor.  

- Zrýchlené povoľovania novej výstavby budú znamenať skoršiu realizáciu stavieb a tým aj skoršie platby dane z nehnuteľností pre samosprávy.

- Zrýchlené povoľovania novej výstavby bude znamenať skoršiu realizáciu stavieb a tým aj skorší príjem DPH a dane z príjmov.

- Zrýchlenie a zjednodušenie povoľovacích konaní bude mať vysoko pravdepodobne vplyv na rast celkového objemu výstavby, ktorý bude priamo úmerne zvyšovať príjmy z daní vrátane multiplikačných efektov.

Môžeme predpokladať, že zjednodušenie a skrátenie konaní povedie k rastu stavebnej produkcie len o 5 % až 10 %. Ak budeme uvažovať náraste o 7,5 %, bude to znamenať nárast objemu stavebnej produkcie z 5 067 180 000 € na 5 447 218 500 €. Nárast predstavuje 380 038 500 €. Z uvedeného nárastu získa štát navyše 76 007 700 € na dani z pridanej hodnoty.

SF/pb