J&T REAL ESTATE predstavila koncept Spojenej Bratislavy ako konkurencieschopnej európskej metropoly

  • 7. 8. 2017

[caption id="attachment_217" align="alignright" width="300"]Spojená Bratislava znamená aj kvalitná dopravná obslužnosť a bezproblémový a plynulý pohyb – teda možnosť zvoliť si kombináciu viacerých spôsobov presunu v meste. Chodci, cyklisti aj motoristi by sa v rámci nového centra mesta mali presúvať z miesta na miesto tak, aby si neprekážali a neobmedzovali sa. Zároveň by ich malo lákať uprednostniť presun peši, na bicykli alebo verejnou dopravou pred individuálnou prepravou autom. Práve k tomuto cieľu smerujú návrhy nových dopravných prepojení medzi oboma brehmi.

Hlavným urbanistickým motívom rozvoja nábreží na oboch stranách Dunaja je centrálna os, ktorá prepája protiľahlé hlavné námestia pri Eurovei v existujúcej zóne Pribinova a v zóne budúceho Nového Lida. Zhmotnením tejto osi by mal byť nový peší most, ktorý by sa zároveň stal symbolom prepojenia jadra nového centra mesta. Námestia, v budúcnosti prepojené peším mostom, vytvoria jeden kontinuálny verejný priestor, ktorý bude ťažiskom nového vzťahu Bratislavy k rieke.

Dôležitou súčasťou zámerov na oboch stranách Dunaja z pohľadu J&T REAL ESTATE je rozvoj verejnej dopravy, najmä nosného dopravného systému, ktorým je električka. Spoločnosť už pred časom vyjadrila svoj verejný záväzok významne sa finančne podieľať na rozvoji električkových tratí v Bratislave.

Aktuálny návrh v rámci konceptu Spojenej Bratislavy predpokladá do roku 2022 vybudovanie nových električkových tratí Ružinovskej a Petržalskej radiály, konkrétne:

  • úsek Košická: 2,7 km
  • úsek Petržalka: 1,5 km
  • 8 nových zastávok

Električka by mala v budúcnosti prechádzať jadrom ľavobrežného centra mesta medzi Eurovea a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide, a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov môže byť raz Nové Lido ako aj samotná Petržalka pohodlne prepojená nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

Štatút významnej investície umožní vytvorenie Spojenej Bratislavy skôr

S cieľom dosiahnuť čo najplynulejšiu a najrýchlejšiu realizáciu zámeru Spojenej Bratislavy podáva spoločnosť J&T REAL ESTATE podklady k žiadosti o získanie štatútu významnej investície.

„Z pohľadu výšky investície a vytvorenia pracovných miest náš zámer vysoko presahuje kritériá pre udelenie tohto štatútu. Chceme však vysvetliť verejnosti aj ďalšie prínosy Spojenej Bratislavy pre hlavné mesto aj celé Slovensko, ktoré by realizácia takého, pre Bratislavu zásadného projektu, priniesla,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE Pavol Pelikán. „Významná investícia neznamená obídenie povoľovacích procesov alebo zníženie objemu finančných prostriedkov, ktoré budú smerovať do rozvoja daného územia. Skôr naopak, povoľovací proces musí byť dodržaný a výška plánovaných investícií do územia vysoko presahuje objem poplatkov za rozvoj alebo vyvolaných investícií.“