Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  • 27. 8. 2017

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci miestneho poplatku za rozvoj je do 8.9.2017 vyvesený na úradnej tabuli hl.m. Bratislavy a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta:

http://www.bratislava.sk/…kumenty2.asp?…