Návrh zákona o ŠFRB podporuje najmä nájomné bývanie

  • 15. 5. 2013

[caption id="attachment_6923" align="alignright" width="300"]Návrh zákona o ŠFRB podporuje najmä nájomné bývanie[/caption]

Hlavnými cieľmi vládneho návrhu zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý v stredu schválil parlament, je podľa ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podporiť rozvoj nájomného bývania a zefektívniť existujúci systém podpory. Zákon po prvýkrát umožní získať výhodné úvery na výstavbu nájomných bytov aj súkromným subjektom.

Návrh nového zákona o ŠFRB by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014. Cieľom je efektívne podporiť tie mladé rodiny, ktoré si zabezpečujú svoje bývanie. Podporu môžu získať mladí manželia vo veku do 35 rokov, ale aj tí, ktorí sa starajú o maloleté dieťa, alebo domácnosti, ktorých členom je ťažko zdravotne postihnutý občan. Zvýhodnenie môžu získať aj odchovanci z detských domovov.

Návrh zákona má zároveň motivovať vlastníkov bytových domov k ich komplexnej obnove. Zvýhodnený úver už nebude možné získať iba na zateplenie, ale aj na rekonštrukciu technických zariadení, napríklad rozvodov vody, plynu a elektriny alebo výťahov. V rámci získaných úverov so zvýhodnenými úrokovými sadzbami sa budú môcť financovať aj úpravy, ktoré umožnia bezbariérový pohyb. Novinkou je aj to, že na projekty budú smerovať aj prostriedky Európskej únie. Na projekty, ktoré podporí ŠFRB, je v tomto roku vyčlenených celkovo 165 mil. eur, čo je o 15 % viac ako v minulom roku. Zo štátneho rozpočtu je na podporu bývania určených ročne 54,9 mil. eur.

Podmienkou získania výhodného štátneho úveru bude, aby novopostavená budova ponúkala sociálne nájomné byty minimálne 30 rokov. Zákon tiež umožní, aby výhodný úver žiadali aj neziskové organizácie založené s väčšinovým podielom samosprávy. Ďalšou novinkou je, že sa zvýši priama dotácia na obstaranie nájomných bytov pre samosprávy, a to na 30 % až 40 %. Doteraz bola táto podpora o desať percentuálnych bodov nižšia.

Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo návrh vyhlášky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti a forme jej predkladania. Účinnosť má nadobudnúť spolu s návrhom zákona 1. januára 2014. Úver na obstaranie bytu môže byť pre manželov vo výške 80 % obstarávacej ceny, najviac 55 tis. eur na byt, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %. Pre fyzickú osobu, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie a žije v spoločnej domácnosti aspoň rok, alebo ide o odchovanca do 35 rokov, resp. odchovanca s dieťaťom do troch alebo päť rokov, môže podpora na obstaranie bytu dosiahnuť 100 % ceny, ale najviac 60 tis. eur na byt a najdlhšie na 40 rokov s ročným úrokom 1 %.

Na obstaranie nájomného bytu môžu obce alebo samosprávne kraje a právnické osoby dostať úver vo výške 80 % ceny, najviac 60 tis. eur na byt a najdlhšie na 40, resp. 30 rokov s ročným úrokom 1 %. Na modernizáciu bytových domov budú môcť žiadatelia získať úver vo výške 80 %, 70 % a 50 % ceny, najviac 100 eur, 70 eur a 60 eur na štvorcový meter podlahovej plochy bytu a najdlhšie na 20 rokov s ročným úrokom 1 %, 2 % a 4 %.

Na odstránenie systémovej poruchy bytového domu môže byť úver vo výške 80 % ceny, najviac 70 eur na štvorcový meter podlahovej plochy bytu a najdlhšie na 20 rokov s úrokom 1 %. Úrok na zateplenie bytovej budovy môže byť vo výške 50 % ceny, najviac 30 eur na štvorcový meter zatepľovanej plochy pri rodinnom dome a 50 eur pri bytovom dome a najdlhšie na 20 rokov s úrokom 3 %.

Na výstavbu zariadenia sociálnych služieb môže žiadateľ dostať úver vo výške 80 % ceny, najviac 560 eur na štvorcový meter plochy obytných miestností, ich príslušenstva a spoločných priestorov a najdlhšie na 20 rokov s úrokom 2 %. Na zateplenie zariadenia sociálnych služieb môže byť podpora vo výške 50 % ceny, najviac 50 eur na štvorcový meter zatepľovanej plochy a najdlhšie na 20 rokov s úrokom 3 %. Na modernizáciu zariadenia sociálnych služieb môže úver dosiahnuť 80 % ceny, najviac 420 eur na štvorcový meter podlahovej plochy priestorov a najdlhšie na 20 rokov s úrokom 2 %.

Ilustračné foto: SXC