Nové trendy v rozvoji nájomného bytového sektoru – Slovensko (II.)

  • 30. 9. 2008

[caption id="attachment_9724" align="alignright" width="300"]Na Slovensku v súčasnosti existujú už dve neziskové bytové organizácie založené komunálnym sektorom. Pilotným projektom v tejto oblasti bolo založenie prvej neziskovej bytovej organizácie pod názvom Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n.o. na jeseň v roku 2004, a to vytvorením partnerstva Hlavného mesta Bratislava a bankovej inštitúcie Istrobanky, a. s. Poslaním spoločnosti je zabezpečovanie bývania pre nízkopríjmové skupiny pozostávajúce z výstavby nájomných bytových domov a bytových domov do vlastníctva, ako aj správa, oprava, údržba a obnova bytového fondu. Bývanie pre jednotlivcov a rodiny s nízkym príjmom nie je len problémom Bratislavy, ale celého Slovenska, nakoľko podiel nájomných bytov po roku 1990 radikálne klesol.

V poradí druhou neziskovou bytovou organizáciou je Matra, n. o., ktorá vznikla v januári 2005 so 100-percentným podielom mesta Martin. Významnú podporu pri jej formovaní až po vznik jej poskytla holandská spoločnosť Bouwcentrum. Od začiatku svojej činnosti začala vykonávať správu mestských bytov, ktoré prevzala od spoločnosti Martico, s.r.o. Väčšina bytov, ktoré prevzala a začala spravovať, mala množstvo neplatičov, nakoľko sú obývané nízkopríjmovou vrstvou obyvateľov a dostali sa do zlého technického stavu. Prvou úlohou, s ktorou sa spomínaná organizácia musela popasovať, bol problém nedoplatkov na nájomnom, ktorý však začala od začiatku razantne riešiť jednak sprísnením kritérií platieb nájomného a takisto prostredníctvom platnej legislatívy.

Nezisková bytová organizácia v Martine mala, na rozdiel od bratislavskej Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. horšiu východiskovú pozíciu, pretože sa musela vysporiadať s nedoplatkami v nájomnom bytovom fonde, ktoré dovtedy mesto aktívne neriešilo. Zavedením sprísnených opatrení však začala tomuto problému v relatívne krátkom čase úspešne čeliť. Zlepšila sa disciplína platenia nájomného, a tým sa nedoplatky nájomných platieb postupne znížili.

Obrázky – autorka a archív

2 – Prvý bytový dom, ktorý už postavila bratislavská neziskovka Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave. Je situovaný v južnej zóne mestskej časti Petržalka, na Humenskom námestí.

1, 3, 4 – Nájomné bytové domy ocenené v súťaži Progresívne a cenovo dostupné bývanie, ktorá sa každoročne koná v Banskej Bystrici. Investorom boli obce alebo mestá.