Prieskum v stavebníctve v januári 2017

  • 31. 1. 2017

[caption id="attachment_6099" align="alignright" width="300"]Prieskum v stavebníctve v januári 2017[/caption]

V januári indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 4,5 bodu na –6,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 19,5 bodov.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zhoršil o 9 bodov na hodnotu 22. Zníženie stavebnej aktivity zaznamenalo 21 % respondentov, jej zvýšenie uviedlo 27 % a 52 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti decembru nezmenilo a saldo ostalo na úrovni prechádzajúceho mesiaca (-18). Za viac ako dostatočnú ju označilo 13 % respondentov, za dostatočnú 56% a pre 31 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok nedostatočná.

Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 51 % respondentov poveternostné podmienky, 45 % nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 31 % finančné obmedzenia, 12 % nedostatok zamestnancov a 1 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú vysokú konkurenciu, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, nízke ceny stavebných prác, netransparentnosť verejných zákaziek, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a sezónnosť. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 9 % podnikov.

Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zhoršili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa znížilo o 9 bodov na hodnotu 5. V nasledujúcich troch mesiacoch znižovanie stavu zamestnanosti predpokladá 23 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 61 % a so zvyšovaním ráta 16 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s decembrom znížilo o 2 body na hodnotu 16. Zníženie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 12 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 67 % a ich zvýšenie predpokladá 21 % respondentov. Hodnotenia ekonomickej situácie podnikov vyjadrené konjunkturálnym saldom (11) sa oproti minulému mesiacu zlepšili (rast o 2 body), predovšetkým v podnikoch realizujúcich inžinierske stavby.

So zlepšením ekonomickej situácie podniku počíta 21 % respondentov, zmeny vo vývoji nepredpokladá 53 % a zhoršenie stavu očakáva 26 % podnikov. Pri hodnotení očakávanej stavebnej aktivity v nasledujúcich troch mesiacoch konjunkturálne saldo kleslo oproti decembru o 3 body na hodnotu 26, najmä vplyvom podnikov vykonávajúcich inžinierske stavby a špecializované stavebné práce. Zníženú stavebnú aktivitu odhaduje 30% stavebných podnikov, stabilizáciu na súčasnej hladine očakáva 38 % a jej zvýšenie predpokladá 32 % respondentov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 10,1 mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (18,1 mesiaca) a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby (13,3 mesiaca). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (16,7 mesiaca), najmenej v Košickom (4,7 mesiaca) a Banskobystrickom kraji (3,6 mesiaca).

Poznámka: * V januári 2017 sa prieskumu zúčastnilo 385 respondentov, ktorí reprezentujú celé odvetvie stavebníctva.