Rastú nielen ceny bytov, ale už aj ceny domov

  • 2. 8. 2016

[caption id="attachment_6286" align="alignright" width="300"]

Z porovnania vývoja hodnôt indexu dostupností bývania k ich dlhodobému priemeru vyplýva, že dostupnosť bývania ako celok mala aj v 2. štvrťroku 2016 relatívne priaznivý trend vo väčšine slovenských regiónov.

V trochu inom svetle sa javí dostupnosť bytov, ktorých ceny v posledných štvrťrokoch rástli výraznejšie ako úhrnná cena všetkých nehnuteľností na bývanie. Dostupnosť bytov sa začala evidentne pribrzďovať zhruba od polovice minulého roka v podstate vo všetkých slovenských krajoch. A napr. v Nitrianskom kraji sa v súčasnosti dokonca prehĺbilo zhoršovanie dostupnosti bytov.

V letnom období sa zvyknú aktivity na trhu s bývaním zmierniť. Pretrvávajúci dopyt po bývaní a relatívne výhodné úverové podmienky môžu však prispieť k vytváraniu určitého tlaku na rast priemerných cien bytov a domov aj v letných mesiacoch. Vzhľadom na vyššie uvedené a pokračujúci rast ekonomickej výkonnosti sú v súčasnosti vytvorené predpoklady pre pokračovanie rastu agregovanej ceny nehnuteľností na bývanie aj v ďalších štvrťrokoch.

__________________________________

1 Koncom júna 2016 bol napr. spracovaný analytický komentár, v ktorom je hodnotený súlad aktuálneho vývoja cien bývania na pozadí vývoja vybraných pomerových ukazovateľov ponukovej i dopytovej strany slovenského trhu s bývaním. Získané poznatky naznačujú, že v podmienkach Slovenska sa zatiaľ realitná bublina nevytvára. V analytickom komentári je aj odkaz na odporúčanie v procedúre Európskej komisie, aby ročný rast ceny bývania (bytov aj domov spolu) neprekročil hranicu 6 %, ktorá je považovaná za rizikovú pre makroekonomickú rovnováhu a stabilitu finančného systému. Viac pozri na http://www.nbs.sk/…_bubline.pdf.

2 Porovnanie dlhodobých priemerov indexu dostupnosti bývania (Housing Affordability Index – HAI) za jednotlivé regióny s ich priebežnými hodnotami zjednodušene vyjadruje mieru nadhodnotenia alebo podhodnotenia cien nehnuteľností na bývanie z dlhodobého hľadiska.