Trh s pozemkami silné otrasy nezažil – zostáva relatívne stabilný

 • 12. 9. 2010

[caption id="attachment_8117" align="alignright" width="300"] Predstavitelia spoločnosti Colliers International, ktorá prostredníctvom 480 pobočiek po celom svete poskytuje široké portfólio služieb vlastníkom nehnuteľností, rovnako ako aj investorom po celom svete, očakávajú, že do konca roka 2010 zostanú ceny pozemkov stabilné. K poklesu ich ceny však môže dôjsť v prípade, ak je ich majiteľ nútený predať, alebo ak boli v minulosti zjavne predražené.

Prvé významnejšie transakcie v tomto segmente očakávajú odborníci už teraz – v druhej polovici roka 2010. „Dopyt po pozemkoch je podporený zvýšenou flexibilitou predávajúcich v súvislosti s požadovanou cenou. Predávajúci sú takisto ochotní plniť požiadavky kupujúcich v otázke získania povolení, čo sa odzrkadľuje vo zvýšenej aktivite investorov a developerov,“ uzatvára Milan Kollár.

Naďalej platí to, čo platilo aj doteraz

Či už dlhodobou alebo špekulatívnou, každopádne však najstabilnejšou realitnou investíciou je stavebný pozemok, ktorý zohráva v príprave projektu a pri tvorbe jeho konečnej ceny významnú úlohu. Napriek tomu, že s jeho vkladom do katastra bývajú spojené určité riziká, odborníci odporúčajú nad jeho kúpou zbytočne neváhať.

Popri cene zohráva pri výbere pozemku rolu niekoľko faktorov, ktoré ju priamo či nepriamo aj ovplyvňujú:

 1. základné parametre: veľkosť, geometrický tvar, orientácia na svetové strany
 2. prírodné parametre: geologické vlastnosti podložia, výška spodnej vody, vertikálna členitosť terénu (jeho sklon a prípadné nerovnosti, ktoré stavbu technicky komplikujú a finančne predražujú),
 3. lokalita, poloha a okolie: územný plán mesta resp. obce obsahuje plánované využitie konkrétneho územia, ako aj možné pohyby strategických investorov.
 4. vybavenosť infraštruktúrou (pozemky bez nej sú spravidla o 15 až 20 % lacnejšie):
  1. pozemné komunikácie: spevnené cesty a chodníky
  2. prípojky inžinierskych sietí: vodovod, kanalizácia, elektrické rozvody, zemný plyn, telefónna a káblová sieť
 5. dopravná dostupnosť a napojenie na hlavné cestné, prípadne diaľničné ťahy
 6. občianska vybavenosť a celková komplexita priestoru (obchody, služby, školské a zdravotnícke zariadenia).

V katastrálnej mape a liste vlastníctva možno popri skutočnom tvare a presných rozmeroch preveriť, či pozemok neleží v pamiatkovo chránenom území, či nie je zaťažený hypotékou, verejnou dražbou, predkupným právom alebo vecným bremenom, či prístup naň vedie z verejnej komunikácie alebo po súkromnej parcele, spôsob získania, platnosť nadobúdacích titulov, či je predávajúci skutočným a jediným vlastníkom a nakoniec – či ide vôbec o stavebný pozemok.

Pri dobrej informovanosti a súčinnosti so zainteresovanými odborníkmi (architekt, územný plánovač, bankový či realitný poradca), ako aj bezchybne odvedenej práci katastrálneho úradu, môže byť nadobudnutie stavebného pozemku z dlhodobého hľadiska správnou a múdrou investíciou v časoch predkrízových aj pokrízových. Platnosť tejto konštanty si tí, čo do nehnuteľností investujú s prezieravosťou, začínajú opätovne uvedomovať.

Ilustračné foto – autor, Siebert + Talaš
Tabuľky a zdroj – Key Communications / Colliers International