Vývoj stavebnej a priemyselnej produkcie SR za sedem mesiacov roku 2017

  • 19. 9. 2017

[caption id="attachment_198" align="alignright" width="300"]Vývoj stavebnej a priemyselnej produkcie SR za sedem mesiacov roku 2017[/caption]

Stavebná produkcia v júli 2017 dosiahla 471,6 mil. eur a v porovnaní s júlom 2016 sa zvýšila o 14,7 %. Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní s júlom 2016 zvýšila o 17 % a dosiahla 452 mil. eur.

Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne zvýšil o 1,9 percentuálneho bodu (p. b.) na 95,8 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zvýšenie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 21,5 % na 322,9 mil. eur a zvýšenie opráv a údržby o 7,7 % na 121,9 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 71,4 % (o 2,6 p. b. viac ako v júli 2016), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s júlom 2016 výstavba na budovách zvýšila o 14,9 % na 302,5 mil. eur a práce na inžinierskych stavbách sa zvýšili o 21,7 % na 149,5 mil. eur. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 66,9 % a ich podiel sa medziročne znížil o 1,1 p. b., práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 33,1 % produkcie. Produkcia realizovaná v zahraničí sa medziročne znížila o 21,3 % na 19,6 mil. eur; z celkového objemu produkcie tvorila 4,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v júli o 2,9 % vyššia ako v júni 2017.

Stavebná produkcia za sedem mesiacov roku 2017 dosiahla 2 599,8 mil. eur a oproti rovnakému obdobiu roku 2016 sa zvýšila o 0,2 %.

V stavebných podnikoch sa v júli 2017 tržby za vlastné výkony a tovar v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili o 11,9 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli tržby o 2,1 % vyššie ako v júni 2017. Od začiatku roka 2017 tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli o 1,9 % oproti rovnakému obdobiu roka 2016.

Priemyselná produkcia v júli medziročne vzrástla o 9,2 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 23,3 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 18,7 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 11,5 %, výroba elektrických zariadení o 12,1 % a dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,1 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 13,8 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 16,4 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 7,1 %, ťažbe a dobývaní o 6,1 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 4,4 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júlom 2016 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 17 %, výroba pre medzispotrebu o 12,4 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 2,3 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 13,3 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 11,6 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júli 2017 oproti júnu 2017 znížila o 3,3 %. Od začiatku roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 5,2 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,7 %, priemyselnej výrobe o 5 % a v ťažbe a dobývaní o 0,2 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v júli medziročne vzrástli o 9,1 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli o 4 %. Po očistení od sezónnych vplyvov (vrátane vplyvu počtu pracovných dní) tržby v júli 2017 oproti júnu 2017 klesli o 5,8 %.