Začína kolaudácia Starého mosta

  • 19. 1. 2016

[caption id="attachment_6497" align="alignright" width="300"]Začína kolaudácia Starého mosta[/caption]

Hlavné mesto SR Bratislava ukončilo stavebné práce na výstavbe projektu 1. časti Nosného systému MHD do Petržalky 15. decembra 2015. Vzápätí požiadalo o začatie kolaudačných konaní v prípade viac ako 100 objektov. Termíny kolaudačných konaní sú už vytýčené, prvá kolaudácia sa začína už 20. januára.

Prípravy kolaudácie 1. časti Nosného systému MHD do Petržalky v Bratislave, ktorej súčasťou je Starý most, pokračujú. Špeciálny stavebný úrad hlavného mesta SR Bratislava oznámil začiatok série kolaudačných konaní. Kolaudačné konanie týkajúce sa samotného objektu Starého mosta sa začne 20. januára 2016, objektov v mestskej časti Staré Mesto 25. januára 2016 a objektov v mestskej časti Petržalka v termíne 27. a 28. januára 2016. Termíny ukončenia kolaudačných konaní sú závislé od zákonných lehôt a stanovísk dotknutých orgánov.

„Kolaudácia sa bude týkať na staromestskej strane napríklad úpravy parčíka na Šafárikovom námestí, rekonštrukcie komunikácií na Šafárikovom námestí a Štúrovej ulici, na petržalskej strane aj lávky pre chodcov, rampy pre cyklistov, estakád, chodníkov a ďalších stavebných objektov a samozrejme samotného Starého mosta,“ vysvetlil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Mesto Bratislava ako stavebníka nosného systému MHD zastupuje spoločnosť Metro Bratislava. Spoločnosť podala ešte v decembri 2015 žiadosť o kolaudáciu okrem špeciálneho stavebného úradu na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy aj na Okresný úrad Bratislava. Rovnako tak boli podané aj žiadosti o kolaudáciu stavebných objektov na území Starého Mesta a na Starom moste, na ktoré vydal stavebné povolenie stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislavskému samosprávnemu kraju bude v najbližších dňoch doručená žiadosť o kolaudáciu električkovej trate v Starom Meste tak, aby mohla v skúšobnej prevádzke čo najskôr slúžiť verejnosti v lokalitách Štúrova ulica, Šafárikovo námestie, Vajanského nábrežie. Pred podaním žiadosti o kolaudáciu trate na Starom moste a na petržalskej strane trate bolo zasa potrebné spraviť dynamické skúšky konštrukcie mosta. Tá bola spravená uplynulý víkend (16.januára).

„Kolaudácia stavby Nosného systému MHD v Bratislave, v časti Šafárikovo námestie – Bosákova, je náročným procesom s jasnými pravidlami. Zúčastňujú sa na ňom viaceré stavebné úrady – špeciálny úrad pre mestské komunikácie, mestská časť Petržalka,, Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad, ale aj Okresný úrad Bratislava – ktoré v kolaudácii konajú na základe postupnosti a v rámci zákonných lehôt. Tlačíme však na to, aby sme s kolaudáciami skončili čo najskôr a v čo najkratšom čase Bratislavčania mohli využívať nielen Starý most na peší prechod, ale taktiež aj na električkovú dopravu. Kým nebudú ukončené kolaudačné konania, Starý most nebude pre verejnosť prístupný. To platí aj pre automobilovú a električkovú dopravu na Štúrovej ulici. Nechceme totiž nič riskovať,“ povedal primátor Nesrovnal.

Všetky objekty projektu si v decembri prebrali ich jednotliví správcovia. V niektorých prípadoch sú zaevidované drobné vady, ktoré budú do ukončenia kolaudačných konaní odstránené. Na Starom moste je to napríklad oprava náterov či dokončenie žulové obkladu v spodnej časti stavby na pilieri. Všetky tieto vady odstráni zhotoviteľ stavby už na vlastné náklady. Mesto už nebude platiť nič.