Železnice ukončili zmluvu s investorom Hlavnej stanice v Bratislave

  • 20. 9. 2017

[caption id="attachment_195" align="alignright" width="300"]Železnice ukončili zmluvu s investorom Hlavnej stanice v Bratislave[/caption]

Železnice Slovenskej republiky dňom 18. septembra 2017 odstúpili od rámcovej zmluvy so spoločnosťou Transprojekt s.r.o. Vedenie ŽSR sa tak rozhodlo na základe toho, že spoločnosť Transprojekt s.r.o. si nesplnila zákonnú povinnosť, najneskôr do 31. júla 2017 zabezpečiť svoj zápis do registra partnerov verejného sektora.

,,Odstúpiť od zmluvy sme sa rozhodli po zvážení všetkých okolností. Dennodenne sme konfrontovaní s realitou a sťažnosťami domácich aj zahraničných cestujúcich, ako bratislavská hlavná stanica vyzerá. Nastal čas zásadným spôsobom konať a s týmto historickým problémom sa vysporiadať. Okrem toho, takýto projekt by nemala realizovať firma, ktorá si neplní zákonnú povinnosť, ako je zápis do registra partnerov verejného sektora“ vysvetľuje pozitívne stránky rozhodnutia generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Podľa neho je odstúpenie od rámcovej zmluvy čisto rozhodnutím správcu železničnej infraštruktúry, a tento krok nemá žiadny súvis s aktuálnym právnym stavom vo vzťahu mesta Bratislava a spoločnosti Transprojekt s.r.o.

„Verím, že týmto rozhodnutím sa nám rozviažu ruky a môžeme samostatne rozhodovať a konať vo veci rekonštrukcie hlavnej stanice v Bratislave, ktorá je dnes v stave, ktorý nezodpovedá úrovni modernej železničnej stanice“, uvádza generálny riaditeľ ŽSR.

Rámcovú zmluvu uzatvorili ŽSR a Transprojekt s.r.o. dňa 10. júla 2006 na dobu 50 rokov.

Jej predmetom bol nájom pozemkov potrebných pre realizáciu investičného zámeru podľa projektu „Predstaničný priestor – Bratislava“, ako aj vzájomné vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom a k navrhovaným stavbám.

Na projekt bolo v r. 2010 vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24. augusta 2010. Transprojekt s.r.o. až do dnešného dňa nepristúpil k výstavbe navrhovaných stavieb a celý projekt stagnoval.

ŽSR už v júli 2017 začali mimo projektu, ktorý mala realizovať spoločnosť Transprojekt, s.r.o., s čiastočnou rekonštrukciou železničnej stanice Bratislava hlavná stanica prebudovaním bývalého služobného podchodu na podchod pre cestujúcich s výstavbou moderných výťahov pre imobilných cestujúcich na všetky nástupištia. Tento projekt by mal byť hotový do konca roka. Nasledovať bude prebudovanie bývalej reštaurácie na čakáreň.