Bratislava hospodárila v 2016 s prebytkom

30. 7. 2017

Rozpočtové hospodárenie za rok 2016 vrátane finančných operácií skončilo prebytkom v objeme 26,1 mil. eur, pričom príjmy celkom dosiahli úroveň 299,0 mil. eur a výdavky 272,9 mil. eur. Návrh záverečného účtu bol v zmysle platnej legislatívy zverejnený 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve na verejnú diskusiu. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 29.6.2017 uznesením č. 884/2017 schválilo Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 a hodnotiacu správu za rok 2016.

Počet shlédnutí: 0