Bratislava: Návrh mesta na záchranu PKO je podľa investora nevýhodný

20. 11. 2012

Bratislavský Park kultúry a oddychu by mala zachrániť zámena pozemkov pod Výskumným ústavom vodného hospodárstva (VÚVH) s tým, že budovy, kde sú najcennejšie technológie, ostanú zachované. Píše sa to v materiál, o ktorom budú bratislavskí mestskí poslanci rokovať vo štvrtok na novembrovom zastupiteľstve. Vlastník pozemkov pod PKO, spoločnosť Henbury Development však návrh považuje za mimoriadne nevýhodný a ponuku návrhu nemôže akceptovať. „Mesto totiž vo svojom návrhu žiada okrem zámeny pozemkov pod PKO aj zbúranie existujúcich a výstavbu nových administratívnych objektov pre VÚVH na náklady Henbury Development a zároveň žiada aj zachovanie objektov laboratórií, čo je pre Henbury Development ako aj pre ďalší rozvoj projektu nábrežia neakceptovateľné,“ povedal zástupca spoločnosti Ján Krnáč.

O návrhu zakomponovať Výskumný ústav vodného hospodárstva do developerského projektu rokoval bratislavský primátor Milan Ftáčnik s ministrom životného prostredia Petrom Žigom ešte v máji a 16. novembra poslal ministrovi návrh na posúdenie. Prípadné zmeny či doplnenia ministerstva životného prostredia mesto zapracuje do návrhu, ktorý následne predloží spoločnosti Henbury Development. V liste ministrovi životného prostredia bratislavský primátor píše, že zástupcovia investora si na júnovom stretnutí prevzali podklady k navrhovanému riešeniu s tým, že ich dajú posúdiť z majetkového i urbanisticko-architektonického hľadiska. Ako ďalej primátor v liste píše, na septembrovom stretnutí zástupcovia spoločnosti vyjadrili predbežný súhlas s navrhovaným riešením a vyžiadali si písomný návrh mesta. Podľa Krnáča však spoločnosť nedostala žiadne podklady k navrhovanému riešeniu. „Rokovania Henbury Development so zástupcami magistrátu sa niesli iba v rovine ideí, pričom Henbury Development do dnešného dňa konkrétne parametre ponuky nemá k dispozícii,“ dodal Krnáč.

Mesto pri záchrane PKO navrhuje zameniť pozemky pod Výskumným ústavom vodného hospodárstva o výmere približne 15 594 m2 so štátom, pričom vo vlastníctve štátu ostanú laboratóriá i vodná nádrž VÚVH. Pozemky od štátu následne navrhuje mesto zameniť s investorom za pozemky pod PKO vrátane pozemkov pred i za budovami až po nábrežnú promenádu vo výmere 19 307 m2. Strana, ktorá získa väčšie pozemky následne doplatí druhej strane rozdiel stanovený znaleckými posudkami. Zároveň sa investor podľa návrhu zaviaže zbúrať a následne postaviť nové administratívne budovy na vlastné náklady, ktoré prevedie do vlastníctva štátu. Podľa návrhu by mesto spoločne s investorom spolupracovali pri príprave územného plánu zóny pre lokalitu Bratislavské nábrežie. Mesto so spoločnosťou by tiež uzavreli mimosúdnu dohodu o urovnaní a stiahli všetky podania na súde, ktoré sa týkajú sporu o PKO.

Počet shlédnutí: 0