Brusel dá na dopravnú infraštruktúru v EÚ skoro 200 mil. eur

10. 9. 2012

Európska komisia poskytne na ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry v celej Európskej únii 198,3 mil. eur. Peniaze dá na 74 projektov, ktoré vybrala na základe výzvy z minulého roku, v rámci spolufinancovania programu transeurópskej dopravnej siete TEN-T. Určené budú na rôzne účely, od vybudovania a modernizácie súčasných spojov, podpory dopravných koridorov, verejno-súkromných partnerstiev a inovačných finančných nástrojov. Agentúru SITA o tom v pondelok informovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

„Európska komisia naďalej podporuje budovanie a modernizáciu európskej dopravnej infraštruktúry, aby občania mohli využívať zavŕšenú, bezpečnú a modernú dopravnú sieť,“ povedal podpredseda komisie zodpovedný za dopravu Siim Kallas. Takmer 200 mil. eur, ktoré komisia v pondelok dala k dispozícii, podľa neho prispeje aj k podpore zvyšovania zamestnanosti v Európskej únii, keďže členské štáty vďaka nim budú naďalej môcť investovať do veľkých a malých projektov infraštruktúry aj v čase všeobecnej hospodárskej stagnácie.

Na podporu rozvoja integrovaného a multimodálneho dopravného systému je určených 25,92 mil. pre desať vybraných projektov. Na štúdie a prípravu zavádzania projektov prispievajúcich k zmierňovaniu dôsledkov zmeny klímy a prispôsobovaniu sa jej (emisie skleníkových plynov) má ísť na štyri projekty 9,37 mil. eur. Ďalších 3,76 mil. eur pôjde na štyri projekty zamerané na štúdie a práce na podporu znižovania vplyvu námornej dopravy na životné prostredie (látky znečisťujúce ovzdušie).

Na urýchlenie a uľahčenie realizácie projektov TEN-T je schválených 146,63 mil. eur pre 44 projektov. Na podporu verejno-súkromných partnerstiev a inovačných finančných nástrojov je pre šesť projektov vyčlenených 5,63 mil. eur. Na podporu dlhodobého zavedenia siete TEN-T, najmä rozvoj koridorov, ktoré umožňujú koordinované zavedenie siete, je pre šesť projektov určených 7,32 mil. eur. Za riadenie projektov zodpovedá výkonná agentúra pre TEN-T v spolupráci s príjemcami podpory a pod patronátom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu.

Počet shlédnutí: 0