Daňové novinky 2014

12. 12. 2013

Rok 2014 prinesie v daňovej oblasti mnoho zmien, ktoré sa dotknú takmer každého podnikateľského subjektu. Spoločnosť TPA Horwath pre Vás pripravila súhrn troch najvýznamnejších zmien, pričom viac informácií o týchto, ale i ďalších zmenách a novinkách nájdete v newslettoch spoločnosti TPA Horwath.

Kontrolný výkaz

Kontrolný výkaz sa bude predkladať správcovi dane elektronicky spolu s daňovým priznaním k DPH v lehote do 25. dňa po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia a bude sa podávať povinne elektronicky vo formáte XML podľa vzoru ustanoveného opatrením Ministerstva financií. Vzor kontrolného výkazu spolu s poučením na jeho vyplnenie a xsd schémou, ktorú je možné implementovať do softvérov, je už zverejnený na webovej stránke Finančnej správy SR. Pozor, vysoké pokuty za jeho nepodanie resp. nesprávne vyplnenie zostávajú zachované.

Obmedzenie odpočtu daňových strát

Z dôvodu zúženia možností pre optimalizáciu daňovej povinnosti sa cez pozmeňujúce návrhy mení spôsob uplatňovania odpočtu daňovej straty. Daňovú stratu bude možné odpočítavať rovnomerne počas najviac 4 po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, pričom toto ustanovenie sa má vzťahovať aj na daňové straty vykázané v zdaňovacích obdobiach 2010 až 2013.

Daňové licencie

Pre obchodné spoločnosti sa zavádzajú tzv. daňové licencie. Daňová licencia je minimálna daň, ktorú musí daňovník odviesť za zdaňovacie obdobie.

Výška daňových licencií bude závisieť od výšky tržieb spoločnosti a od toho, či subjekt je alebo nie je platiteľom DPH. Zavádzajú sa nasledovné tri ročné sadzby daňových licencií:

  • 480 EUR (neplatiteľ DPH s tržbami do 500 tis. EUR)
  • 960 EUR (platiteľ DPH s tržbami do 500 tis. EUR)
  • 2 880 EUR (spoločnosť s tržbami nad 500 tis. EUR)

Po prvý krát sa budú daňové licencie platiť v daňovom priznaní podávanom správcovi dane v roku 2015 za zdaňovacie obdobie roka 2014, resp. za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2014.

Počet shlédnutí: 0