Hlavné mesto navrhuje v roku 2017 zvýšiť rozpočet na cesty a cyklotrasy

27. 11. 2016

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 počíta s navýšenými zdrojmi vo všetkých oblastiach – napríklad aj v oblasti verejnej infraštruktúry. Vedenie mesta sa chce zamerať napríklad na rozvoj v oblasti cestnej a pešej infraštruktúry a v rozširovaní cyklotrás. O návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava budú rozhodovať poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, dovtedy je ho možné pripomienkovať.

„V návrhu rozpočtu počítame s navýšením zdrojov vo všetkých oblastiach, naše cesty a chodníky nevynímajúc, pretože chceme bezpečné a zároveň kvalitné komunikácie, ktoré prinesú komfort nielen Bratislavčanom, ale aj návštevníkom mesta. Aj preto sme v tomto roku opravili už takmer 50 kilometrov ciest, 5 km chodníkov či niektoré zastávky MHD,“ vysvetľuje primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Na budúci rok sme navýšili zdroje v tejto oblasti o viac ako 3 milióny EUR a pevne verím, že sa nám tak postupne podarí zvyšovať kvalitu bratislavských komunikácií,“ dodal primátor.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa na výstavbu a opravu cestnej a pešej infraštruktúry počíta so sumou 14 022 000 EUR. Tieto financie sú spojené najmä s opravami miestnych komunikácií, s opravami prejazdných úsekov ciest, opravami zastávok MHD, opravami chodníkov a priechodov pre chodcov či prepadov komunikácií a chodníkov vrátane bezbariérových úprav. Takisto sú v tejto sume zahrnuté aj bežné výdavky spojené s opravami výtlkov, opravami dlažby, výmenou uličných vpustov a kanalizačných poklopov a ďalšie nevyhnutné práce. Okrem výdavkov na bezpečné a udržiavané komunikácie sú v návrhu uvedené aj výdavky spojené s inžinierskymi objektmi (mosty, podchody, kolektory), údržbou zvodidiel a zábradlí, nájmom kolektorov, revíziami a ďalšími nevyhnutnými výdavkami. Mesto chce tak napríklad zrekonštruovať podchod na Dolnozemskej a Rusovskej, repasovať pohyblivé schody na Trnavskom mýte a ďalšie. V minulom roku bolo na výstavbu a opravu cestnej infraštruktúry schválených 10 403 300 EUR, návrh rozpočtu na rok 2017 tak predstavuje navýšenie o 3 618 700 EUR.

„V návrhu rozpočtu sa tiež zameriavame aj na rozširovanie cyklotrás, pretože ak chceme mať z Bratislavy mesto, ktoré preferuje alternatívne druhy dopravy oproti automobilovej, musíme vytvoriť aj podmienky na jej rozvoj,“ dodal primátor. „A keďže sa cyklodoprava v Bratislave čím ďalej, tým viac rozmáha, na udržiavanie a rozširovanie cyklotrás sme na budúci rok navrhli navýšenie rozpočtu o 86 000 EUR priamo z rozpočtu mesta, ale aj o ďalšieho takmer pol milióna EUR z EÚ zdrojov,“ spresňuje primátor.

V roku 2017 je tak na výstavbu a údržbu cyklotrás navrhnutých 506 000 EUR z programu Verejná infraštruktúra a ďalších 460 000 EUR v programe Efektívna a transparentná samospráva (podprogram Rozvojové a EÚ projekty). V roku 2016 bol na rozvoj cyklotrás schválený rozpočet so sumou 420 000 EUR. Rozpočet je navrhnutý na bežné výdavky a kapitálové výdavky, pričom bežné výdavky sú zamerané najmä na výdavky spojené s opravami a údržbou cyklistických trás, čistenie komunikácií, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany či úpravu priechodov na cyklotrasách. Kapitálové výdavky sa zameriavajú na dobudovanie rozpracovanej cyklotrasy Starohájska, realizáciu nových cyklotrás − Alstrova na Peknej ceste a Rožňavská v úseku Tomášiková pri železničnom nadjazde a na spracovanie projektových dokumentácií na nové cyklotrasy (cyklotrasa Rožňavská v úseku Železničný nadjazd – Zlaté piesky a Zlaté piesky – Vajnory, Mlynská dolina – Lesopark, Trnavská – Bajkalská a cyklotrasa Košická).

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2017 nadväzuje na rozvojový rozpočet z roku 2016 a vo všetkých programoch ešte viac podporuje ďalší rozvoj Bratislavy a pokračuje vo zvyšovaní a zabezpečení kvalitnejších verejných služieb. Návrh rozpočtu na rok 2017 predpokladá príjmy a výdavky vo výške 339 143 936 EUR vrátane finančných operácií.

Návrh rozpočtu je zverejnený na webovej stránke hlavného mesta v sekcii Financie a dane.

Počet shlédnutí: 0