Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v auguste 2016

30. 8. 2016

V auguste indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 4 body na –10,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 16,5 bodu.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zhoršil o 7 bodov na hodnotu 20. Zníženie stavebnej aktivity zaznamenalo 6% respondentov, jej zvýšenie uviedlo 42 % a 52 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti júlu zlepšilo o 10 bodov na –18. Za viac ako dostatočnú ju označilo 14% respondentov, za dostatočnú 57 % a pre 29 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok nedostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 42 % respondentov nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 37 % finančné obmedzenia, 16 % nedostatok zamestnancov, 6% poveternostné podmienky a 4 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú vysokú konkurenciu, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, nesplácanie faktúr a z toho vznikajúcu druhotnú platobnú neschopnosť, nízke ceny stavebných prác, netransparentnosť verejných zákaziek a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 24 % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zhoršili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa znížilo o 2 body na hodnotu –3. V nasledujúcich troch mesiacoch znižovanie stavu zamestnanosti predpokladá 12 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 69 % a so zvyšovaním ráta 19 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s júlom zvýšilo o 4 body na hodnotu 20. Zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 27 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 70 % a ich zníženie predpokladajú 3 % respondentov. Hodnotenia ekonomickej situácie podnikov vyjadrené konjunkturálnym saldom (25) sa oproti minulému mesiacu zlepšili (rast o 3 body). So zlepšením ekonomickej situácie podniku počíta 38 % respondentov, zmeny vo vývoji nepredpokladá 54 % a zhoršenie stavu očakáva 8 % podnikov. Pri hodnotení očakávanej stavebnej aktivity v nasledujúcich troch mesiacoch konjunkturálne saldo kleslo oproti júlu o 2 body na hodnotu 37. Nižšiu stavebnú aktivitu odhaduje 6 % respondentov, stabilizáciu na súčasnej hladine očakáva 40 % a jej zvýšenie predpokladá 54 % podnikov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 9,6 mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (16,7 mesiaca) a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby (13,2 mesiaca). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (15,1 mesiaca), najmenej v Košickom kraji (4,1 mesiaca) a v Banskobystrickom kraji (3,2 mesiaca).

Počet shlédnutí: 0