Na stretnutí vo Viedni pokračovali riaditelia magistrátov v riešení otázky strategického postavenia miest v Európe

13. 10. 2016

Vo Viedni sa minulý týždeň (5. – 7. októbra) uskutočnilo stretnutie riaditeľov magistrátov európskych hlavných miest širšieho formátu, ktorého sa zúčastnil aj zástupca Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy Marcel Held. Na stretnutí, ktoré viedol Erich Hechtner, riaditeľ viedenského Magistrátu sa riešili otázky výmeny skúseností v súvislosti so strategickým postavením miest a tiež otázky bezpečnosti v súvislosti s migračnými vlnami a situáciou v Európe.

Na tohtoročnom neformálnom stretnutí riaditeľov magistrátov 16 európskych hlavných miest boli v centre pozornosti témy uplatňovania priemyselnej platfotmy 4.0., koncepcie Smart City a znalostného manažmentu a v neposlednom rade zvýšené nároky na bezpečnosť v súvislosti s pribúdajúcimi teroristickými útokmi a anticipácia na riešení migračnej krízy v Európe. To všetko kladie dôraz na zmenu nastavenia úloh pri napĺňaní cieľov v rámci politiky, ekonomiky a riadenia pri riešení strategického postavenia miest v EÚ.

Ako uviedol Erich Hechtner z Viedenskej radnice: „Mestá sú motory ekonomiky a rozvoja vo svojich regiónoch a sú nespornou hnacou silou hospodárskeho rastu celej Európy. Avšak dnes už nestačí iba udržiavať chod mesta, naopak, vyžaduje sa bezchybnosť jeho fungovania po každej stránke, čo predstavuje rýchle, precízne a zodpovedné rozhodnutia na najvyššej úrovni, kde občan je v strede záujmu.“

Podľa neho participácia a spoluúčasť občanov na riadení je zárukou hodnovernosti pri všetkých procesoch a práci na projektoch vo verejnej správe a v súťaži európskych miest prispieva k vzájomnej výmene poznatkov a skúsenosti, a to aj v prípade takýchto stretnutí riaditeľov magistrátov, ktoré poskytujú možnosť učiť sa od seba navzájom.

Otázkou zostáva, akým spôsobom poskytovať a deliť sa o poznatky v rámci funkčnej internej komunikácie a podnietiť spolupracovníkov do tejto novej formy rozvoja so zámerom uspieť a dosiahnuť pozitívne výsledky, rovnako tak poskytnúť väčší priestor pre rozvoj a uplatňovanie znalostného manažmentu pri zabezpečení efektívneho riadenia mesta.

K širšiemu stretávaniu riaditeľov magistrátov európskych hlavných miest s cieľom výmeny praktických skúseností s riešením mestských politík a projektov v nadväznosti na harmonizáciu s právom EÚ dochádza od roku 2011. Nasledujúce stretnutie sa bude konať v r. 2017 v Berlíne. Širšie formáty dopĺňajú stretnutia riaditeľov magistrátov užšieho formátu (Bratislavy, Budapešti, Ľubľany, Prahy a Viedne). Posledné takéto stretnutie sa konalo 26. júna 2016 v Bratislave, na ktorom sa preberali výzvy a potenciál rozvoja koncepcie „Smart City“ v spojitosti so zlepšovaním kvality života v mestách.

Počet shlédnutí: 0