Na výstavbu diaľnic naďalej pôjdu najmä peniaze EÚ a štátu

11. 12. 2012

Výstavba nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku bude naďalej financovaná z peňazí Európskej únie a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Doprava, ako aj z vlastných zdrojov Národnej diaľničnej spoločnosti. Použitie formy verejno-súkromného partnerstva (PPP) zo súkromných finančných prostriedkov a s následným splácaním nákladov na výstavbu a prevádzku ciest štátom sa zatiaľ uvažuje len pri stavbe niektorých úsekov diaľničného obchvatu Bratislavy na D4 a rýchlostnej cesty R7 z Bratislavy smerom na Dunajskú Lužnú. Predpokladá to aktualizovaný Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014, ktorý pripravilo ministerstvo dopravy.

Rezort v súčasnosti finalizuje spracovanie analytických častí budúceho sektorového operačného programu pre nasledujúce sedemročné obdobie eurofondov. Tie budú tvoriť základ pre identifikáciu základných tematických priorít do roku 2020. „Z hľadiska oprávnenosti spolufinancovania výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest je potrebné uviesť, že v tomto smere existujú určité obmedzenia – medzinárodný význam a kontext, stav projektovej prípravy, environmentálne vplyvy, finančná náročnosť. Predpokladáme, že použitie nových zdrojov Kohézneho fondu 2014 – 2020 bude smerované na tie úseky, ktoré boli zaradené do základnej siete TEN-T tak, aby sa prioritne homogenizovala táto sieť,“ uvádza ministerstvo dopravy o financovaní diaľničného programu.

Projekty PPP považuje rezort dopravy za štandardné prostriedky a nástroje pre efektívne zabezpečenie verejných služieb, vrátane infraštruktúry, ktorej súčasťou sú aj diaľnice a rýchlostné cesty. „Je prirodzené, ak sa uvedené prostriedky stanú jednou z možností vybudovania kvalitnej cestnej infraštruktúry. Významným činiteľom z hľadiska použitia projektov verejno-súkromného partnerstva v rámci budovania cestnej infraštruktúry je aj obmedzenosť finančných prostriedkov, ktoré sú poskytované zo strany Európskej únie a štátneho rozpočtu,“ tvrdí ministerstvo. S využitím PPP počíta programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016, ako aj Stratégia rozvoja dopravy do roku 2020, ale tiež dokumenty Európskej komisie, ako napríklad Lisabonský akčný plán či vykonávanie záväzných ustanovení Lisabonskej stratégie.

Počet shlédnutí: 0