Navrhnite názov pre nový Starý most

20. 1. 2016

Stavebné práce na moste boli oficiálne ukončené k 15. decembru 2015 a začínajú sa kolaudačné konania. O jeho novom názve môže rozhodnúť aj verejnosť a to tak, že pošle svoj návrh na nové pomenovanie Starého mosta. O názvoch bude následne rozhodovať pracovná komisia, ktorá je zložená z odborných zástupcov Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy a poslancov, ktorí spolu s vedením mesta posúdia návrhy verejnosti.

Návrhy na nové pomenovanie môže verejnosť posielať do 31.1.2016 na emailovú adresu – press@bratislava.sk. Pracovná skupina následne vyberie tri relevantné názvy, ktoré budú zapracované do ankety hlavného mesta. Anketa bude zverejnená na stránke www.bratislava.sk a verejnosť, tak bude môcť o novom názve Starého mosta hlasovať.

Počet shlédnutí: 0