Nehnuteľný majetok hlavného mesta

22. 9. 2016

Na základe úlohy primátora hlavného mesta SR Bratislavy týkajúcej sa transparentnosti samosprávy, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pripravil na zverejnenie nehnuteľný majetok hlavného mesta evidovaný v katastrálnom operáte na listoch vlastníctva. Nehnuteľný majetok mesta , t.j. pozemky a stavby sú evidované v piatich dátových súboroch, ktoré sa nachádzajú tu: http://www.bratislava.sk/…kumenty2.asp?… . Obsah jednotlivých súboroch je rozdelený do hárkov pomenovaných názvami katastrálnych území, pričom voľbu hárku možno vykonať v spodnej lište.

Tieto súbory neobsahujú nehnuteľný majetok mesta, ktorý nie je evidovaný na listoch vlastníctva, ale tento sa bude do súborov postupne dopĺňať bezprostredne po ukončení konaní o obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim vyplývajúcich zo zákona SNR č. 180/1995 Z.z., alebo tiež po vykonaní zápisu záznamových listín.

Tak ako v prípade katastrálneho operátu aj v prípade nehnuteľného majetku mesta ide o veľmi dynamickú oblasť, v ktorej každodenne prebieha množstvo zmien. Posledná aktualizácia údajových súborov bola vykonaná k dátumu: júl 2016 a preto treba pripustiť možnosť nie úplného súladu s aktuálnymi údajmi evidovanými na správe katastra.

Počet shlédnutí: 0