Prieskum v stavebníctve v januári 2016

31. 1. 2016

V januári indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok poklesol. Aktuálny výsledok ale naďalej prevyšuje dlhodobý priemer.

Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 25 % respondentov, jej zníženie uviedlo 11 % a 64 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Oproti decembru sa zhoršilo hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok. Za nedostatočnú ju označilo 29 % respondentov, za dostatočnú 68 % a pre 3 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok viac ako dostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 49 % respondentov nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 43 % poveternostné podmienky, 35 % finančné obmedzenia, 9% nedostatok zamestnancov a 2 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, nesplácanie faktúr a z toho vznikajúcu druhotnú platobnú neschopnosť, nízke ceny prác, vysokú konkurenciu a problémy s dôveryhodnosťou verejných obstarávaní. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 10 % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zhoršili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa znížilo. V nasledujúcich troch mesiacoch znižovanie stavu zamestnanosti predpokladá 22 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 66 % a so zvyšovaním ráta 12 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s decembrovým znížilo. Zníženie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 9 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 75 % a ich zvýšenie predpokladá 16 % respondentov. Hodnotenia ekonomickej situácie podnikov vyjadrené konjunkturálnym saldom sa oproti minulému mesiacu znížili. So zhoršením ekonomickej situácie podniku počíta 20 % respondentov, zmeny vo vývoji nepredpokladá 58 % a zlepšenie stavu očakáva 22 % podnikov. Pri hodnotení očakávanej stavebnej aktivity v nasledujúcich troch mesiacoch oproti decembru konjunkturálne saldo kleslo. Nižšiu stavebnú aktivitu odhaduje 29 % respondentov, stabilizáciu na súčasnej hladine očakáva 48 % a jej zvýšenie predpokladá 23 % podnikov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 10 mesiacov, čo je na úrovni predchádzajúceho mesiaca. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (16,9 mesiaca) a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby (12,9 mesiaca). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom (13,8 mesiaca), Nitrianskom (8,9 mesiaca) kraji a najmenej v Trnavskom kraji (3,8 mesiaca).

Počet shlédnutí: 0