Prieskum v stavebníctve v máji 2016

31. 5. 2016

V máji indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 6,5 bodu na –10 vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti i úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 17 bodov.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zlepšil o 5 bodov na 30. Zvýšenie stavebnej aktivity zaznamenalo 42 % respondentov, jej zníženie uviedlo 6 % a 52 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti aprílu zlepšilo o 6 bodov na –19. Za viac ako dostatočnú ju označilo 12 % respondentov, za nedostatočnú 29 % a pre 59 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok dostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 49 % respondentov nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 38% finančné obmedzenia, 11 % nedostatok zamestnancov, 9 % poveternostné podmienky a 2 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú vysokú konkurenciu, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, nesplácanie faktúr a z toho vznikajúcu druhotnú platobnú neschopnosť, nízke ceny stavebných prác, netransparentnosť verejných zákaziek a nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 20 % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zlepšili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa zvýšilo o 7 bodov na hodnotu –1. V nasledujúcich troch mesiacoch zvyšovanie stavu zamestnanosti predpokladá 25 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 64 % a so znižovaním ráta 11 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s aprílom zvýšilo o 5 bodov na hodnotu 19. Zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 25 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 71 % a ich zníženie predpokladajú 4 % respondentov. Hodnotenia ekonomickej situácie podnikov vyjadrené konjunkturálnym saldom (29) sa oproti minulému mesiacu zlepšili (rast o 2 body). So zlepšením ekonomickej situácie podniku počíta 43 % respondentov, zmeny vo vývoji nepredpokladá 49 % a zhoršenie stavu očakáva 8 % podnikov. Pri hodnotení očakávanej stavebnej aktivity v nasledujúcich troch mesiacoch konjunkturálne saldo stúplo oproti aprílu o 8 bodov na hodnotu 38. Vyššiu stavebnú aktivitu odhaduje 65 % respondentov, stabilizáciu na súčasnej hladine očakáva 30 % a jej zníženie predpokladá 5 % podnikov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 10,7 mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (20,4 mesiaca) a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby (13,2 mesiaca). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (17,9 mesiaca), najmenej v Banskobystrickom kraji (3,9 mesiaca).

Počet shlédnutí: 0