Primátor a starostovia sa dohodli na spolupráci pri modernizácii Dúbravsko – Karloveskej radiály

8. 5. 2017

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal zvolal v utorok 2. mája 2017 stretnutie starostov dotknutých mestských častí, aby ich informoval o postupe prípravy modernizácie Dúbravsko – Karloveskej radiály, ktorá je plánovaná v úseku od tunela pod hradom až po zastávku Damborského. Mesto už má potrebné povolenia a čaká sa na ich právoplatnosť, aby bolo možné pripravované verejné obstarávanie na dodávateľa stavby predložiť riadiacemu orgánu Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII), t. j. Ministerstvu dopravy a výstavby SR na kontrolu a schválenie. Až následne môže začať proces verejného obstarávania. Od jeho dĺžky závisí, kedy sa začne s výstavbou.

Pri celom procese je dôležitá spolupráca a ústretovosť mestských častí, napr. pri schvaľovaní povolení či povoľovaní prác v nočných hodinách, resp. počas víkendov a tam, kde si to technologický postup vyžaduje. „Oceňujem preto ústretový prístup starostky aj starostov dotknutých mestských častí (Karlova Ves, Dúbravka, Devín a Lamač). Dohodli sme sa na vzájomnej spolupráci pri príprave celého procesu,“ konštatuje primátor Nesrovnal.

Primátor si neželá opakovanie chýb z minulosti a ako uviedol: „Plánujeme celý projekt tak, aby sme sa vyhli chybám a nedostatkom, ako aj neoprávneným nákladom. To sa v minulosti stalo pri projektoch Starého mosta alebo električkovej trate Hanulova – Pri kríži.“

Rozsah tohto projektu je široký. Celkovo sa má modernizovať 6 767 metrov trate, 26 nástupíšť vrátane 17 priecestí a 19 priechodov pre chodcov. Modernizácia sa bude týkať aj celej elektrickej infraštruktúry a počíta sa s výmenou 363 stožiarov trakčného vedenia. Podľa primátora Nesrovnala bude výsledkom moderná trať európskeho štandardu, akú si Bratislava v 21. storočí zaslúži. Preto tam okrem moderných tratí a prístreškov bude aj 34-tisíc m2 zelenej plochy – s kríkmi, okrasnými trávami a rozchodníkmi.

Celý modernizačný proces si vyžiada isté obmedzenia a opatrenia, ktoré mesto v spolupráci so zainteresovanými odborníkmi pripraví tak, aby ich dopady pocítili obyvatelia mesta čo najmenej. Modernizačné práce budú koordinované tak, aby bolo v maximálnej miere zachované dopravné napojenie pre obyvateľov Karlovej Vsi, Dúbravky, Lamača, Devína a Devínskej Novej Vsi do centra mesta a späť.

Celý projekt bude rozdelený na viaceré etapy. Počas modernizácie Dúbravsko – Karloveskej radiály bude v maximálnom možnom rozsahu zabezpečená náhradná autobusová doprava. Navyše, tam, kde to bude možné, budú vyhradené osobitné bus-pruhy. Tam, kde sa to bude dať, zostane zachovaná možnosť prejsť autom, hoci len jedným pruhom, resp. v obchádzkach. Rovnako pre chodcov bude možnosť bezpečných prechodov cez stavenisko. Mesto je pripravené v krátkom čase podrobnejšie o celom projekte informovať aj verejnosť.

Počet shlédnutí: 0