Primátor Ivo Nesrovnal: Proces kolaudácie Starého mosta sa musí urýchliť

5. 4. 2016

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal zvolal rokovanie so všetkými dotknutými stranami ku kolaudácii Starého mesta. Rokovanie s cieľom intenzívnejších kolaudačných procesov viedol primátor so zástupcami Ministerstva dopravy SR, zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj so zástupcami zhotoviteľa stavby a so zástupcami stavebných úradov, ktoré kolaudačný proces realizujú.

„Viem, že ide o náročný a komplikovaný proces, veď 4 úrady kolaudujú takmer 150 objektov. A hoci zákonne lehoty treba dodržiavať, požiadal som všetky zúčastnené strany, aby spoluprácu zintenzívnili a tým proces kolaudácie urýchlili,“ povedal primátor Ivo Nesrovnal na dnešnom rokovaní. Bratislavčania totiž čakajú na Starý most a Štúrovu, preto musíme kolaudáciu urýchliť“ dodal primátor.

Kolaudačné procesy takmer 150 objektov pokračujú. Na kolaudácii stavby Nosného systému MHD sa zúčastňujú viaceré stavebné úrady, medzi nimi: špeciálny úrad pre mestské komunikácie, mestská časť Petržalka,, Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad a Okresný úrad Bratislava. Prvá kolaudácia týkajúca sa samotného objektu Starého mosta sa začala 20. januára 2016, následne sa podali návrhy na vydanie kolaudačného rozhodnutia aj na ostatné objekty. Všetky objekty projektu si v decembri prebrali ich správcovia. Termíny ukončenia kolaudačných konaní sú závislé od zákonných lehôt a stanovísk dotknutých orgánov. Hlavné mesto SR Bratislava ukončilo stavebné práce na výstavbe projektu 1. časti Nosného systému MHD do Petržalky 15. decembra 2015. Vzápätí požiadalo o začatie kolaudačných konaní v prípade viac ako 100 objektov.

Stavebníkom nosného systému MHD je spoločnosť Metro Bratislava, ktorá ešte v decembri 2015 podala žiadosť o kolaudáciu okrem špeciálneho stavebného úradu na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy aj na Okresný úrad Bratislava. Rovnako boli podané aj žiadosti o kolaudáciu stavebných objektov na území Starého Mesta a na Starom moste, na ktoré vydal stavebné povolenie stavebný úrad Petržalka.

Počet shlédnutí: 0