Primátor Ivo Nesrovnal rokoval so starostami mestských častí ohľadom náhradných nájomných bytov

11. 5. 2016

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dnes rokoval so starostami mestských častí ohľadom výstavby náhradných nájomných bytov, ktoré je bratislavská samospráva povinná zo zákona 260/2011 Z. z. zabezpečiť do konca roka 2016 pre žiadateľov zapísaných v príslušných zoznamoch. Primátor starostom nielen opätovne popísal samotnú problematiku, ale aj kroky, ktoré v tomto smere vedenie hlavného mesta realizuje od svojho nástupu.

„Ide o približne 2 500 Bratislavčanov, ktorým jednoducho musíme poskytnúť náhradné nájomné byty. Musíme preto postaviť 580 bytov! Je to naša zákonná povinnosť a my robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme si túto povinnosť splnili. Inak budeme musieť ročne doplácať približne 4 milióny EUR majiteľom bytov a o tieto peniaze tak budeme musieť znižovať financie, ktoré by sme investovali napríklad do zelene, opravy komunikácií, budovania cyklotrás a podobne,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Vedenie hlavného mesta realizuje potrebné kroky na splnenie si svojej povinnosti okamžite od nástupu do funkcie. Za týmto účelom sa ešte začiatkom minulého roka zriadila pracovná skupina pod vedením riaditeľa magistrátu, ktorá rozbehla procesy na potrebné výstavby náhradných nájomných bytov. „Vytypovali sme lokality, spustili verejné obstarávania, oslovili sme všetky dotknuté strany, ktoré by nám vedeli poskytnúť súčinnosť či spoluprácu pri zabezpečení bytových náhrad a aktívne komunikujeme s ministerstvom dopravy či s oprávnenými osobami,“ povedal riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností Gabriel Baláž.

Hlavné mesto môže vzhľadom k výške dotácie (1000 EUR s DPH/m2 vrátane projektovej dokumentácie) stavať len na vlastných pozemkoch. Spustené verejné obstarávania sú realizované metódou „Naprojektuj a postav“, v rámci ktorej musí víťaz verejného obstarávania vypracovať projektovú dokumentáciu na stavbu vychádzajúc z parametrov architektonicko – objemovej štúdie, ktorá následne podlieha povinným schvaľovacím procesom v územnom konaní a v konaní o vydaní stavebného povolenia stavebným úradom vecne príslušnej mestskej časti, až po samotnú realizáciu stavby. „Je dôležité zdôrazniť, že objemová štúdia je len maximalistický navrhovaný model projektu budúcej plánovanej stavby, ktorá slúži ako podklad v procese verejného obstarávania – teda koľko môže mať stavba maximálne podlaží, bytov, parkovacích miest a podobne. Samotný projekt výstavby následne navrhne víťaz verejného obstarávania a ten bude posudzovaný v územnom konaní a končené rozhodnutie bude vydávať v každom prípade stavebný úrad príslušnej mestskej časti,“ vysvetlil primátor.

Hlavné mesto SR Bratislava je zo zákona 260/2011 Z. z. povinné do 31.12.2016 zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre 580 žiadateľov, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí sú zapísaní v príslušných zoznamoch. V opačnom prípade bude musieť hlavné mesto doplácať rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným prenajímateľom bytov.

Počet shlédnutí: 0