Primátor Nesrovnal usiluje o čo najskoršie zavedenie parkovacej politiky do praxe

1. 3. 2017

Primátor Ivo Nesrovnal v pondelok rokoval so zástupcami mestských častí o znení dodatku k Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy týkajúceho sa parkovacej politiky. Starostovia predložili rôznorodé návrhy, ktoré v závere musia vyústiť do kompromisnej dohody prospešnej pre všetkých Bratislavčanov. Keď sa podarí dospieť k dohode, návrh dodatku štatútu bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Od dnešného dňa je účinné a platné VZN č. 12/2016 zo dňa 8.12.2016, ktoré určuje základný rámec pravidiel pre fungovanie parkovacej politiky v celom meste. Na parkovanie v Bratislave však zatiaľ nemá dopad. Na to, aby mestské časti mohli vykonať praktické kroky a opatrenia na realizáciu parkovacej politiky, je potrebné schválenie zmeny štatútu hlavného mesta.

„Chcem, aby sa schválená parkovacia politika zaviedla do praxe a v parkovaní sme urobili poriadok,“ hovorí primátor.

Dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy upravuje deľbu kompetencií hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí vo veci užívania komunikácií I. až IV. triedy. Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť v miestnom zastupiteľstve všeobecne záväzné nariadenie, obsahom ktorého bude najmä úprava výšky úhrady za dočasné parkovanie, ako aj spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia. Bez prijatia dodatku k štatútu nemôžu mestské časti zaviesť na komunikáciách I. a II. triedy mestskú parkovacia politiku. Schválenie dodatku štatútu je však plne v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva

Počet shlédnutí: 0