Prvý kvartál v stavebníctve podľa dát Štatistického úradu

23. 5. 2016

Stavebná produkcia v marci objemom 316,2 mil. Eur oproti marcu 2015 sa znížila v stálych cenách o 0,4 %. Stavebná produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku dosiahla 296,5 mil. Eur a medziročne bola nižšia o 0,5 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil medziročný pokles novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 4,3 % na 210 mil. Eur a rast opráv a údržby o 7,9 % na 81,9 mil. Eur. Priemerná denná produkcia sa zvýšila o 4,4 %. Z pohľadu výrobného zamerania sa produkcia realizovaná na inžinierskych stavbách znížila až takmer o tretinu (o 31,7 %) na 74,1 mil. Eur, na budovách sa zvýšila o 17,2 % na 222,4 mil. Eur. V rámci tuzemska tvorili práce na inžinierskych stavbách 25 % produkcie a ich podiel sa medziročne znížil o 11,3 percentuálnych bodov. Práce na budovách predstavovali z celkového objemu 75 %. Produkcia v zahraničí sa zvýšila o 1,5 % a z celkového objemu produkcie tvorila 6,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia v marci o 4,8 % nižšia ako vo februári.

Stavebná produkcia za tri mesiace v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 vzrástla o 10,4 % na 874 mil. Eur. V stavebných podnikoch v marci oproti februáru 5) tržby za vlastné výkony a tovar boli nižšie v stálych cenách o 4 %. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesli v marci o 9,7 % a od začiatku roka o 0,1 %.

Počet shlédnutí: 0