Rok 2016 zaznamenal v aktivite investorov rekordné štvorročné minimum

31. 1. 2017

V priebehu roka 2016 vyhlásili investori 4 870 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 4,46 miliardy EUR. To predstavuje vôbec najnižší počet vyhlásených verejných obstarávaní aj objem investícií za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Rekordné štvorročné minimum tiež zaznamenal počet aj objem ukončených verejných obstarávaní a zadaných zákaziek. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu decembra 2016.

V decembri 2016 vyhlásili verejní obstarávatelia, obstarávatelia a subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia celkom 227 verejných obstarávaní v celkovej hodnote 354 miliónov EUR, čo v medziročnom porovnaní predstavuje významný štvorpätinový (81,3 percenta) pokles počtu a zároveň dvojpätinový (43,7 percenta) pokles objemu vyhlásených verejných obstarávaní. Najväčšie verejné obstarávanie tohto mesiaca v celkovej hodnote 69,5 milióna EUR vyhlásila Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. na nákup osobných vozňov do diaľkovej dopravy.

V roku 2016 bolo vo Vestníku verejného obstarávania zverejnených celkom 4 870 verejných súťaží v celkovej hodnote 4,46 miliardy EUR. Oproti roku 2015 ide z hľadiska počtu vyhlásených verejných obstarávaní o tretinový (33,6 percenta) pokles a z hľadiska ich objemu dokonca o dvojpätinový (41,7 percenta) pokles. Jedná sa tiež o rekordné minimum počtu pripravovaných zákaziek aj objemu vyhlásených verejných obstarávaní za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. „Samotná výstavba dopravnej infraštruktúry v roku 2016 síce pokračovala, ale v projektovej príprave bol výrazný útlm. Na prípravu stavieb modernizácie železničnej infraštruktúry nebola v roku 2016 vyhlásená žiadna súťaž. Je to dôsledok nepriaznivého vývoja po parlamentných voľbách. Na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ale aj na ním riadených štátnych organizáciách, akými sú napríklad Železnice Slovenskej republiky, boli viacnásobné personálne zmeny častokrát dočasné. Okrem negatívneho ekonomického dopadu na projektové a inžinierske firmy, ktorým v roku 2016 klesli obraty až o 50 %, oproti roku 2015, to bude mať v nasledujúcich rokoch dôsledky aj v realizácii, pretože nové stavby nebudú včas a kvalitne pripravené,“ popisuje situáciu Ing. Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ spoločnosti REMING Consult a.s.

„Pokles v objeme pripravovaných zákaziek je cítiť a celkom iste to bude mať negatívny dopad na budúci vývoj slovenskej ekonomiky,“ doplňuje Mário Červenka, riaditeľ spoločnosti O.M.C Invest.

Z vyššie uvedených verejných obstarávaní bola už viac než tretina (36 percent) investormi ukončená a zadaná konkrétnym firmám, čo z celkového objemu predstavuje 23 percent v predpokladanej celkovej hodnote 1,03 miliardy EUR. Reálne však boli tieto zákazky zadané v celkovej hodnote 936 miliónov EUR, teda o 9 percent menej oproti pôvodnej predpokladanej hodnote pri vyhlásení. Viac než desatina (13 percent) z celkového objemu verejných obstarávaní bola neskôr zrušená. Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostávajú v procese obstarávania zákazky v celkovej hodnote 2,84 miliardy EUR.

„Prepad v príprave verejných obstarávaní je alarmujúci, menovite v stavebníctve vidíme v tejto oblasti veľký útlm. Verím, že je to iba dôsledok predchádzajúcej nestability a povolebných zmien na Ministerstve dopravy a v roku 2017 sa snáď už situácia zlepší,“ uvádza Miroslav Beka, riaditeľ spoločnosti HOCHTIEF SK.

Ukončených a zadaných verejných obstarávaní konkrétnym firmám bolo v roku 2016 celkom 3 739 v celkovej hodnote 4,01 miliardy EUR, čo v medziročnom porovnaní predstavuje takmer dvojpätinový (38,4 percenta) pokles ich počtu a zároveň šestnásťpercentný (16,5 percenta) pokles ich objemu. Aj v tomto prípade sa jedná o vôbec najnižšie hodnoty za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Medziročné porovnanie významne ovplyvnila zákazka obstarávateľa ŽSR z júla 2016 (Modernizácia trate Púchov – Žilina) v celkovej hodnote 365 miliónov EUR. Po modelovom odčítaní tejto zákazky dostaneme medziročný pokles hodnoty zadaných zákaziek o 23,9 percenta. Niektoré verejné obstarávania stále prebiehajú, a preto treba očakávať, že v ďalších mesiacoch dôjde ešte k aktualizácii a upresneniu dát.

„Pokles v oblasti zadaných zákaziek bol v roku 2016 veľmi významný a to naviac už po výraznom prepade, ktorý sme zaznamenali v roku 2015. Pokiaľ sa nepodarí situáciu rýchlo zlepšiť, bude to mať výrazne negatívne a dlhodobé dôsledky na niektoré odbory ekonomiky, ktoré sú závislé predovšetkým na verejných zákazkách,“ hovorí Jiří Vacek, riaditeľ spoločnosti CEEC Research s.r.o.

Počet shlédnutí: 0