Stavebná uzávera v lokalite Krasňany a Východné

29. 2. 2016

Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Rača zo dňa 16.9.2014 riešil stavebný úrad mestskej časti správne konanie a vydal rozhodnutie na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Krasňany a Východné. Dôvodom stavebnej uzávery je obstarávanie Územného plánu zón, ktorý má v týchto územiach spodrobniť platný ÚPN mesta Bratislava a zabezpečiť jednoznačnú reguláciu rozvoja územia a ďalšej výstavby.

V Krasňanoch sa stavebná uzávera týka stabilizovaného územia vo výmere 40 ha, ktorého väčšinu tvoria bytové domy, školské budovy, občianska vybavenosť – kostol, obchody, administratívne budovy, podzemné a nadzemné objekty technickej vybavenosti – a vnútrobloková zeleň. „Vzhľadom na vysokú kvalitu tohto prostredia bol v posledných 20 rokoch vyvinutý vysoký tlak na ďalšie zahusťovanie formou novej výstavby na existujúcich plochách zelene, čo vyvoláva nesúhlas tamojších obyvateľov,“ vysvetlil starosta Rače Peter Pilinský. V časti Východné ide o územie vo výmere 3,2 ha, nazývané aj „Starý Rendez“, ktoré tvoria ju 3 až 4 podlažné bytové domy, ubytovňa či bývalé kasárne.

Počas stavebnej uzávery je zakázaná stavebná činnosť, ktorá by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu zóny, nová výstavba stavebných objektov, nadstavby, dostavby a prístavby existujúcich stavebných objektov, rekonštrukcie existujúcich objektov, ktoré by viedli ku zväčšeniu stavebného objemu a také stavebné činnosti, ktoré by priniesli zvýšenie alebo zmenu nárokov na technickú a/alebo dopravnú vybavenosť územia, napríklad parkovacie miesta. Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi povoliť výnimku, tú bude možné udeliť len postupom podľa § 41 stavebného zákona.

Stavebná uzávera naopak dovoľuje práce menších rozsahov, napríklad zateplenie domu, udržiavacie práce, zmeny dokončených stavieb, ktoré si nevyžadujú umiestnenie či podzemné stavby technickej infraštruktúry. „Stavebná uzávera sa tiež nevzťahuje na stavby, pre ktoré je už vydané právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie,“ dodal starosta Pilinský.

Stavebná uzávera bude platiť do doby nadobudnutia účinnosti Územného plánu zóny Bratislava, Rača – Krasňany a Územného plánu zóny Bratislava – Východné, maximálne však päť rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere.

Počet shlédnutí: 0