ŠU SR: Prieskum v stavebníctve v marci 2017

2. 4. 2017

V marci indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o 1,5 bodu na –8,0 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 18 bodov.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zhoršil o 11 bodov na hodnotu 17, najmä vplyvom podnikov vykonávajúcich inžinierske stavby. Zníženie stavebnej aktivity zaznamenalo 28 % respondentov, jej zvýšenie uviedlo 20 % a 52 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti februáru zlepšilo o 3 body na –18. Za viac ako dostatočnú ju označilo 13 % respondentov, za dostatočnú 54 % a pre 33 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok nedostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 48 % respondentov nedostatočný dopyt po stavebnej produkcii, 45 % poveternostné podmienky, 35 % finančné obmedzenia, 13 % nedostatok zamestnancov a 1 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú netransparentnosť verejných zákaziek, nízke ceny stavebných prác, platobnú nedisciplinovanosť odberateľov, vysokú konkurenciu, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a sezónnosť. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 11 % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne nezmenili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov zostalo na rovnakej úrovni predchádzajúceho mesiaca (2). V nasledujúcich troch mesiacoch znižovanie stavu zamestnanosti predpokladá 7 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 73 % a so zvyšovaním ráta 20 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s februárom zvýšilo o 2 body na hodnotu 18. Zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 28 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 67 % a ich zníženie predpokladá 5 % respondentov. Hodnotenia ekonomickej situácie podnikov vyjadrené konjunkturálnym saldom (19) sa oproti minulému mesiacu zlepšili (rast o 8 bodov), predovšetkým v podnikoch realizujúcich inžinierske stavby. So zlepšením ekonomickej situácie podniku počíta 36 % respondentov, zmeny vo vývoji nepredpokladá 53 % a zhoršenie stavu očakáva 11 % podnikov. Pri hodnotení očakávanej stavebnej aktivity v nasledujúcich troch mesiacoch konjunkturálne saldo stúplo oproti februáru o 7 bodov na hodnotu 39, najmä vplyvom podnikov vykonávajúcich inžinierske stavby a špecializované stavebné práce. Zvýšenú stavebnú aktivitu odhaduje 68 % stavebných podnikov, stabilizáciu na súčasnej hladine očakáva 29 % a jej zníženie predpokladá 3 % respondentov.

Na základe objednávok majú firmy zabezpečenú prácu v priemere na 10,5 mesiacov. Najvyššiu zásobu práce podľa veľkostných kategórií majú podniky s 500 a viac zamestnancami (19,4 mesiaca) a z hľadiska výrobného zamerania podniky vykonávajúce inžinierske stavby (13,4 mesiaca). Z územného hľadiska majú najviac zmluvne potvrdených objednávok respondenti so sídlom v Bratislavskom kraji (17,4 mesiaca), najmenej v Trnavskom (3,9 mesiaca) a Banskobystrickom kraji (4,2 mesiaca).

Počet shlédnutí: 0