Technická mapa mesta Bratislava

1. 6. 2016

Mesto Bratislava vytvára podľa geodetických dokumentácií databázu digitálnej technickej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytuje verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia.

Technická mapa mesta obsahuje informácie o geometrickom usporiadaní stavieb, vrátane ich technickej infraštruktúry, na povrchu i pod zemským povrchom so znázornením jeho reliéfu. Jej digitálna báza údajov je základným zdrojom priestorových informácií pri plánovaní a príprave stavieb.

Nové informácie sú do bázy údajov vkladané priebežne podľa geodetických zameraní stavieb uvedených do používania a podľa informácií poskytnutých prevádzkovateľmi sietí technickej infraštruktúry. Informačné výstupy sú vytvorené vo forme kartograficky spracovaných mapových edícii mierky 1:500 alebo v elektronickej podobe mapových listov na digitálnych pamäťových médiach. Mesto pre účely projektovania stavieb, tvorby architektonických štúdii a generelov poskytuje zo svojich mapových fondov aj priestorové informácie účelovej mapy v mierkach 1:2000, 1:10 000 v digitálnej a kartografickej podobe. Spolu s poradenstvom sú tieto informácie denne dostupné v špecializovanom oddelení magistrátu pre služby občanom.

Počet shlédnutí: 4