Urbanistická štúdia výškového zónovania

28. 11. 2016

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy oznamuje, že verejné prerokovanie návrhu Urbanistickej štúdie výškového zónovania hlavného mesta SR Bratislavy sa predlžuje do 31.01.2017. Pôvodný termín prerokovania bol od 10.10.2016 do 25.11.2016. Materiál je vystavený/zverejnený na miestach: Internetová stránka hlavného mesta www.bratislava.sk. Kancelária prvého kontaktu, Primaciálne námestie 1, Bratislava, na prízemí denne počas pracovnej doby t. j. v pondelok od 8 – 17 hod., utorok – štvrtok od 8 – 16 hod. a v piatok od 8 – 15 hod.

Pripomienky k UŠ je možné uplatniť v termíne do 31.1.2017 písomnou formou na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentov, Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1 alebo elektronickou poštou na adresu: sup@bratislava.sk.

Dokumenty k stiahnutiu: http://www.bratislava.sk/…kumenty2.asp?…

Počet shlédnutí: 0