Územná prognóza rozvoja Bratislavy

13. 9. 2016

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacieho podkladu „Územná prognóza rozvoja Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do roku 2050“ zahájilo prerokovanie návrhu zadania pre spracovanie predmetného územnoplánovacieho podkladu.

Hlavným cieľom územnej prognózy je získať územnoplánovací podklad zameraný na dlhodobý rozvoj Bratislavy ako jadrového mesta metropolitného regiónu a špecifického centra plniaceho súčasne funkcie hlavného mesta štátu a zároveň identifikovať najpravdepodobnejšie scenáre dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného využívania územia hlavného mesta SR Bratislavy na podklade rozboru a hodnotenia demografických, územno-technických, ekonomických, sociálnych a environmentálnych podmienok územia. Územná prognóza by mala byť podkladom aj pre formovanie vízie rozvoja do roku 2050 z hľadiska predvídateľných premien mesta so zreteľom na zvyšovanie kvality prostredia v prospech života obyvateľov Bratislavy a v záujme optimalizácie ďalšieho vývoja mesta. Územná prognóza overí potenciál rozvoja mesta a bude základným podkladom pre spracovanie nového územného plánu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Počet shlédnutí: 0