Vyhľadávacia štúdia možnosti realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave

27. 4. 2017

Súčasťou parkovacej politiky mesta je nielen regulácia parkovania, ale aj preferencia verejnej dopravy, podpora pešej a cyklistickej dopravy a vybudovanie záchytných parkovísk na okraji mesta s možnosťou prestupu na MHD s cieľom odbremenenia vnútorného územia mesta od individuálnej automobilovej dopravy.

Za účelom komplexného zmapovania možných lokalít pre vybudovanie záchytných parkovísk obstaralo hlavné mesto SR Bratislava Vyhľadávaciu štúdiu možnosti realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave.

Cieľom vyhľadávacej štúdie bolo najmä vyhodnotenie súčasného stavu a lokalít navrhnutých v územnom pláne a genereli dopravy mesta Bratislavy; definovanie kľúčových smerov a bodov v území mesta z pohľadu budovania záchytných parkovísk a návrh potenciálnych lokalít pre umiestnenie záchytných parkovísk, príp. parkovacích domov systému P+R na území mesta.

Celkovo je navrhovaných 32 lokalít záchytných parkovísk. Hodnotenie každej potenciálnej lokality pre záchytné parkoviská je spracované v tzv. referenčnom liste z hľadiska dopravnej dostupnosti, majetkových pomerov, územného plánu, a ďalších aspektov.

Efektivita a zmysluplnosť systému P+R úzko súvisí s reguláciou parkovania v širšom centre mesta a s preferenciou verejnej hromadnej dopravy. Štúdia preto odporúča preferenciu verejnej dopravy (preferencia električiek na križovatkách a zriadenie vyhradených jazdných pruhov pre cestnú MHD) na prístupových trasách od parkovísk systému P+R zabezpečujúcu časové i finančné benefity pre používateľov.

Kompletný materiál nájdete na stránke tu:

Odkazy

Počet shlédnutí: 0