Výmena skúseností európskych miest v adaptácii na zmenu klímy

11. 1. 2017

Bratislava organizuje toto stretnutie ako hosťujúce mesto pre ďalšie dve vybrané mestá v spolupráci s odborníkmi z iniciatívy Mayors Adapt. Hlavné mesto privíta na pracovnom stretnutí odborníkov z nemeckého mesta Brémy, holandského mesta Arnhem a zástupcov európskej iniciatívy Mayors Adapt, ku ktorej Bratislava pristúpila v roku 2014. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 16. – 17. januára 2017. Všetky tri mestá, Bratislava, Brémy a Arnhem, hoci sa nachádzajú v rôznych častiach Európy, zápasia s letnými horúčavami, obdobiami sucha, povodňami a extrémnymi prejavmi počasia.

„Bratislava sa svojimi aktivitami v rámci adaptácie na zmenu klímy medzinárodne zviditeľňuje. Ako jedno z prvých miest bývalej východnej Európy sme mali spracovanú stratégiu adaptácie na zmenu klímy a v rámci dlhodobej vízie a priority rozvoja mesta sme pristúpili k riešeniu konktrétnych pilotných projektov. Aj z toho dôvodu sme boli oslovení koordinátormi Mayors Adapt zúčastniť sa takejto výmeny skúseností,“ informovala hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.

Program City Twinning umožňuje mestám, ktoré prejavili záujem o túto formu spolupráce, vyslať svojich odborníkov na prispôsobovanie, t.j. adaptáciu mesta na zmenu klímy, na dvojdňové pracovné stretnutie do partnerského mesta. City Twinning program zároveň umožní aj návštevu ostatných miest, čo umožňuje budovať partnerstvá medzi európskymi mestami pre prípadnú užšiu spoluprácu v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Priestor pre výmenu skúseností dostanú odborníci na témy ako sú vytváranie vhodnej mestskej mikroklímy počas letných a zimných mesiacov, význam nespevnených povrchov, zelene a prírodného prostredia a udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou v mestách. Diskutovať sa bude aj o výbere vhodných adaptačných opatrení, ktoré majú nielen environmentálny, ale aj pozitívny ekonomický dopad. Práve k téme hospodárskych prínosov adaptačných opatrení pozvala hlavná architektka Ingrid Konrád do Bratislavy odborníkov z Inštitútu pre ekologickú a ekonomickú politiku pri Univerzite J. E. Purkyne z Ústí nad Labem, ktorí sa tejto problematike dlhodobo venujú. Aplikácia vhodných adaptačných opatrení je nielen prínosom z hľadiska kvality života v meste, ale významne znižuje náklady na kúrenie, resp. chladenie budov, starostlivosť o zeleň a pomáha predísť vzniku škôd na majetku.

Mayors Adapt je iniciatívou Európskej komisie, ktorá zaväzuje signatárov k prijímaniu konkrétnych krokov na adaptáciu negatívnych dopadov zmeny klímy na svojom území. V súčasnosti tento program nahrádza Dohovor primátorov pre klímu a energiu (Covenant of Mayors for Climate and Energy), ktorý zahŕňa ciele v oblasti adaptácie EÚ do roku 2030 a integrovaný postup zameraný na prispôsobenie sa klimatickej zmene a zmierňovaniu jej účinkov.

Počet shlédnutí: 0