Zasadnutie Politickej rady stredoeurópskeho regiónu CENTROPE v Brne a spustenie projektu MUNISS na tému „SMART CITY“

6. 12. 2016

Dňa 30.11.2016 sa v Brne uskutočnilo zasadnutie Politickej rady stredoeurópskeho regiónu CENTROPE. Rokovanie Politickej rady ako hostiteľ viedol primátor mesta Brno Peter Vokřál a hajtman Juhomoravského kraja Bohumil Šimek. Rokovania sa ďalej zúčastnili politickí predstavitelia Viedne, Dolného Rakúska, Burgenlandu, Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja a maďarskej župy Györ-Mošoň-Šoproň. Za hlavné mesto SR Bratislava sa zasadnutia Politickej rady v Brne zúčastnila námestníčka primátora Ľudmila Farkašovská.

Program zasadnutia bol rozdelený do 3 častí, pričom prvá časť bola venovaná oficiálnemu spusteniu medzinárodného projektu – medziuniverzitnej študentskej súťaže MUNISS, do ktorej je zapojených 6 tímov zo 4 univerzít a 3 krajín. A v rámci 6. ročníka na tejto medziuniverzitnej súťaži spoluparticipujú aj Magistrát hlavného mesta Bratislavy a Magistrát mesta Brno ako partneri súťaže. Mesto Viedeň bude tento rok v pozícii pozorovateľa súťaže.

Z tohto dôvodu boli vybraté 2 témy a 2 lokality v duchu spoločnej idey “BYŤ SMART”, pre ktoré budú vytvorené zmiešané medzinárodné tímy a ich úlohou bude hľadať vhodné “SMART RIEŠENIA” na dané témy. Na slovenskej strane sa tento projekt realizuje pod gesciou hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré túto súťaž financuje.

Vybrané zmiešané tímy zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za slovenskú stranu a Masarykovej university – Vysoké učení technické v Brne a Mendelovej univerzity v Brne za českú stranu na základe predložených zadaní využijú svoj potenciál pre “svoje” mesto prostredníctvom nových, kreatívnych a inovatívnych nápadov. Súťaž bude trvať od decembra 2016 do júna 2017, kedy budú v každom meste vybrané víťazné riešenia.

Cieľom tohto medzinárodného študentského projektu MUNISS je predovšetkým prepojenie vzdelávania s praxou, prehĺbenie spolupráce medzi univerzitami a mestami Brno a Bratislava, ako aj zlepšenie zdieľania poznatkov medzi študentmi.

Počas oficiálneho otvorenia projektu MUNISS námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislava Ľudmila Farkašovská osobne zaželala 6 tímom zo 4 univerzít a 3 krajín veľa úspechov, tvorivého a kreatívneho ducha. Ako zároveň uviedla: „Hlavné mesto sa teší na reálne SMART výstupy tohto projektu v júni 2017. Mesto je následne pripravené úspešné výstupy projektu prispievajúce k zvyšovaniu kvality života občanov implementovať v rámci rozvoja „SMART CITY“, čo je súčasne jedným zo strategických cieľov Bratislavy.“ Preto mesto uvítalo a podporilo naštartovanie projektu MUNISS.

Pridaná hodnota projektu spočíva v unikátnom spôsobe spolupráce, kde sa stretáva realita územia s kreatívnym prístupom talentovaných študentov. Benefitovať tak budú všetky dotknuté strany, navyše Bratislava podnieti tvorbu SMART riešení. Okrem toho študenti sa stretnú s praxou, lídri tímov získajú skúsenosti s vedením tímu a víťazný tím na Slovensku získa odmenu 1 400 €.

Druhá časť programu bola venovaná odpočtu práce CENTROPE za rok 2016 a vízii na rok 2017. Pre rok 2017 boli stanové priority práce v oblastiach rozvoja infraštruktúry, cestovného ruchu, znalostného regiónu a ľudského kapitálu. Podľa námestníčky primátora Ľudmily Farkašovskej hlavné mesto SR Bratislava cíti potrebu „refrešu“ stanovených priorít a nastavenia postavenia jednotlivých členov v iniciatíve CENTROPE. Mesto sa v najbližšom období chce plne venovať implementácii Bratislavskej deklarácie prioritne zameranej na URBAN AGENDU. Ako pri tej príležitosti zdôraznila námestníčka primátora: „Mesto Bratislava sa ako prvé počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ prihlásilo k novej agende EK s názvom URBAN WATER AGENDA formou posolstva primátora počas medzinárodnej konferencie Mestá a voda 25.10.2016.“

Tretia časť programu sa niesla v duchu odovzdania predsedníctva mesta Brno maďarským partnerom zo župy Györ-Mošoň-Šoproň. Prioritou maďarského predsedníctva bude rozvoj infraštruktúry v regióne a elektromobility.

Zasadnutie Politickej rady CENTROPE sa uskutočňuje raz ročne. Politická rada je najvyšší orgán iniciatívy na ktorom sa zúčastňujú najvyšší politickí zástupcovia miest a krajov. Na záver zasadnutia politickej rady stredoeurópskeho regiónu CENTROPE zástupcovia miest a krajov vydali spoločné politické vyhlásenie: http://www.bratislava.sk/…ts/File.ashx?…

Počet shlédnutí: 0