Zástupcovia IUR opäť ponúkli spoluprácu bratislavskému magistrátu

13. 7. 2016

Dňa 8. 6. 2015 sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva IUR s pánom Silvestrom Černíkom, zástupcom riaditeľa magistrátu, vedúcim oddelenia koordinácie územných systémov. Zástupcovia IUR na stretnutí predstavili pánovi Černíkovi aktivity a návrhy IUR v oblasti zlepšenia procesu vydávania záväzných stanovísk. Spolu s ostatnými materiálmi odovzdali aj vzorovú dokumentáciu k investičnému zámeru, ktorú v predošlom období spracovali a odkonzultovali aj s bývalým vedením magistrátu. Uvedenú dokumentácii sme navrhli zverejniť na stránke magistrátu, aby sa mali žiadatelia čo najpresnejšiu predstavu o požiadavkách magistrátu a a aby sa predišlo problémom spojeným s podávaním nekompletných žiadostí o záväzné stanovisko. Pána Černíka sme zároveň informovali o našom zámere zorganizovať v spolupráci s mestom odbornú medzinárodnú konferenciu k problematike územného plánu. Na stretnutí sa ako ďalší zástupca mesta zúčastnil aj pán námestník primátora Milan Černý.

Počet shlédnutí: 0