Aktuálna legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov – 1. časť

  • 10. 6. 2007
„Budova“ je v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo aj jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie. Energetická hospodárnosť budov sa určuje výpočtom a vyjadruje sa okrem iného v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie. Podľa energetickej hospodárnosti a emisií…

Nové trendy v zariaďovaní bytových interiérov – „ornamentálny“ a dekoratívny minimalizmus?

  • 6. 6. 2007
Takisto aj v ponuke ďalších firiem ako je PEGASO, ARREDOCLASSIC, STILEMA a iných bol tento štýl nábytku na vysokej úrovni čo sa týka spracovania a použitých materiálov. Z ponuky týchto firiem sa dá naozaj vybrať kus nábytku – solitér napr. ako kontrapunkt v modernom ineriéri, čo sme mohli naživo vidieť aj v ich stánkových inštaláciách. V kategórii „nedrevených“ nábytkov sa výrazne prezentovala firma METALDESIGN so…

Facility management nie je iba o poskytovaní služieb

  • 27. 5. 2007
V súčasnej dobe sa čoraz častejšie začínajú objavovať príspevky a články k problematike facility managementu. Ich účelom je čitateľom predstaviť problematiku facility managementu a súčasne poukázať na to, aký význam má aplikácia facility managementu pre ekonomické riadenie spoločností. V prvom rade je potrebné poukázať na skutočnosť, že facility management je odbor ktorý v sebe zahŕňa využitie poznatkov hlavne z oblastí stavebníctva, technológií,…

Ako riešiť „priľahlé pozemky“ bytového domu?

  • 21. 5. 2007
Základná právna úprava inštitútu priľahlého pozemku je obsiahnutá v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Pod pojmom „priľahlý pozemok“ sa rozumie (v intenciách zákonnej dikcie) pozemok patriaci k bytovému domu, na ktorom je oplotená záhrada, oplotené nádvorie a ktorý ako taký je právne aj fakticky priradený k bytovému domu. Vzhľadom na túto skutočnosť upravujú právne…

Rakúske energetické dni na Slovensku

  • 21. 5. 2007
Cieľom „Rakúskych energetických dní na Slovensku“ bolo podporiť spoluprácu medzi rakúskymi a slovenskými firmami, inštitúciami a samozrejme samosprávou. Spoločnou snahou organizátorov bolo tiež dať impulz a podporu pre rozvoj spoločných projektov. Prednášky z podujatia ako aj profily rakúskych firiem nájdete na internetovej stránke www.austriantrade.org/sk. Stavebné fórum.sk v spolupráci s Obchodným oddelením Rakúskeho veľvyslanectva v SR a Hospodárskou agentúrou Dolného Rakúska na Slovensku, nadviaže…

Kataster nehnuteľností

  • 16. 5. 2007
Pre veľkú zaťaženosť katastrálnych pracovísk boli výrazne utlmené úlohy na obnove katastrálneho operátu novým mapovaním a to i napriek tomu, že 50% katastrálnych máp je starých 120 až 150 rokov. Revízie údajov katastra, ktoré by sa podľa zákona mali vykonávať spravidla v päťročných cykloch, sa vykonávajú obmedzene (cca 10% reálnej potreby). Rovnako zaostáva tvorba vektorovej katastrálnej mapy, ktorá je výsledkom…